ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 5) - ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމަ އަށް، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ތަޖްރިބާކާރުން ގޮވާލައިފި އެވެ.


ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ޚާއްސަ އިމްތިޔާޒްތައް އިންޑިއާ އިން އުވާލިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމާދިމާކޮށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މާހިރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން އިންޑިއާ އިން އިޚްލާސްތެރި ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާ ނަމަ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ގާނޫނު އަސާސީން ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހާލަތު އިންޑިއާ އިން އޮގަސްޓް 5، 2019 ގައި އުވާލި ފަހުން ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައި. ކޮވިޑް-19 ގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ކަޝްމީރުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރި އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކޮށް އަދި އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ،" އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާ އޮން ފްރީޑަމް އޮފް ރިލިޖަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ އަހުމަދު ޝަހީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، އދ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ތަޖްރިބާކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ހުރަސް އެޅުން ހުއްޓާލައި، ސުލްހަވެރި އެއްވުންތަކަށް ޖާގަ ދިނުމަށް އެދި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ތަޖްރިބާކާރުން ގޮވާލިތާ އަހަރެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

"އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ފޮނުވި ހަތަރު ސިޓީގެ ތެރޭން ތިން ސިޓީގެ ޖަވާބު އަދިވެސް ނުލިބޭ،" 18 ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާގެ އިތުރުން އެހެން ތަޖްރިބާކާރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު ސްޓޭޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮކްޓޯބަރު 2019 ގައި އުވާލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ތަޖްރިބާކާރުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އދ.ގެ ތަޖްރިބާކާރުން ކަޝްމީރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ނިއު ދިއްލީ އަށް ގޮވާލައިފައިވެ އެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ބާރު ކަޝްމީރަށް ހިންގޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންޑިއާ އިން އޭރު ބުނެފައި ވަނީ ކަޝްމީރަށް ސުލްހަ އާއި ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން "ކަޅު ދުވަހުގެ" ގޮތުގައި ބަލައި އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ކަޝްމީރުގައި ދެ ދުވަހުގެ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.