ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޕޯސްޓް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްފި އެވެ.


ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑަށް ވުރެ އެކި ސީޒަންތަކުގައި ފެތުރޭ ރޯގާތައް މާ ނުރައްކާ ކަަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަވައިގެން ހަތަރު ދުވަހު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު، ހޯމަ ދުވަހު ދޫކޮށްލުމުން ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުމުގެ އެހެން ރޯގާތައް ދެކެ މީހުން މާބޮޑަށް ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ބެހޭ ގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު މިހާރު ވާނީ ރިމޫވްކޮށްފައި،" ފޭސްބުކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޓްވިޓާ އިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ ޓްރަމްޕް ވަނީ އޮޅުން އަރާފަދަ މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ޓްވިޓާ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުގެ ލިންކެއް ވެސް ޝެއާކޮށްފަ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު ޓްރަމްޕް ވަނީ މާސްކް ނަންގަވައިފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ޓްރަމްޕް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ މެދު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ބިރު ނުގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ޕޯސްޓެއް އޮގަސްޓް މަހު ވެސް ފޭސްބުކުން ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ. އެ ފަހަރު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުޑަ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފޭސްބުކުން ބުނެފައި ވަނީ ޓްރަމްޕް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ނުރައްކާ މައުލޫމާތެއް ކަމަށެވެ.