އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކަމަށް އެ ލީގުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.


މި ފަހަރުގެ ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތް ކަަމަށްވާ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ހަތަރު ޓީމަކީ އިނގިރޭސި ހަތަރު ޓީމެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އެންމެ ސީޒަނެއްގައި މި ގޮތަށް ދިމާވި ނަމަވެސް އެންމެ އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަކީ އެންމެ ގަދަ ލީގު ކަމަށް އެއްބަހެއްނުވަން. އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ވަރުގަަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު. ލީގެއް ވަރުގަދަވަނީ ވާދަކުރާ ޓީމުތަކާ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމުން. އެ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސްޕެނިޝް ލީގު އޮތީ އުހުގައި،" ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގަށް އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑްގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ދެ ކްލަބަކާ ރޮނާލްޑޯ މަޝްވަރާކުރި އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އޭނާ އިނގިރޭސި ކްލަބެއް ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރީ ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުމެއްގައި ކަމަށާއި ފަހުން ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް ގަތީ ފުޓްބޯޅައިގެ މާހައުލެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

"ޓީވީ ރައިޓްސް އާއި މީޑިއާގެ ނުފޫޒާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޕްރިމިއާ ލީގު ވަރުގަދަވާނެ. އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރާއި މިދިޔަ 15 ވަރަަކަށް އަހަރު ޔޫރަޕްގައި ސްޕެއިނުގެ ޓީމުތަކުން ހޯދި ކާމިޔާބީއާ އަދި ހަމައެއް ނުކުރެވޭ،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ވަމުން އަންނަކަމަށާއި މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމުގައި ވެސް އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބިކަން ރޮނާލްޑޯ ފާހަގަކުރި އެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ ލިވަޕޫލް ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ރެއާލް އަތުން ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލުން ނުކުންނާނީ އެކަން ހަނދާން ނައްތާލައި މި ފަހަރު ތަށި އުފުލާލުމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ.