އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް، މެސީ އަށް ހަމަނޭވައެއް

ޕޯޓް އަލެގްރޭ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 24) - ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ނަޒަރުގައި މިއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެކެވެ.


ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުއާޓާ އިން ފުރުސަތު ހޯދީ ރޭ ޕެރަގުއޭ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި ކޮލަމްބިއާ އެވެ. އެ ޓީމުން ކުއާޓާގެ ޖާގަ ހޯދީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި ނިންމާލި އާޖެންޓީނާ އަށް ލިބުނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އޮތް ޕެރަގުއޭ އަށް އަދިވެސް ކުއާޓާގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެއީ އެންމެ ރޭންކިން ރަނގަޅު ތިން ވަނަ އަށް ދާ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންނެވެ. ގަތަރު މުބާރާތް ނިންމާލީ އެއް ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ.

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތުމުން އާޖެންޓީނާ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ މިނިޓުން ފެށިގެން ގަތަރުގެ ފަހަތަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. ގަތަރުގެ ފަހަތުން ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގައި މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ އިންޓަގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑުފުޅާކުރަން ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފްގައި މެސީ އަތުން ވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ގެއްލުނުއިރު، އާޖެންޓީނާ މެޗުގެ ތިން ޕޮއިންޓް ޔަގީންވީ މެޗު ނިމެން އަށް މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އަގުއޭރޯ ވައްދާލި ގޯލުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު، ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުނީ ނޮކައުޓު ބުރަށް ނުކުންނައިރު އާޖެންޓީނާ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ.

"ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުގެ ބިރު އޮއްވައި އަހަރެމެންނަށް މި ނަތީޖާ ނެރެވުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ. މިއީ ކުރިއަށްދާން ހުޅުވިގެން ދިޔަ ދޮރެއް. އާޖެންޓީނާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ މި ފެށުނީ. މި މޮޅާ އެކު ހިތްވަރު ލިބި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާން ފުރުސަތު ފަހިވެއްޖެ،" މިއަދު 32 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ މެސީ ބުންޏެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ގަތަރުން ވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށް އާޖެންޓީނާ ފަހަތަށް ބާރު ބޮޑުކުރި އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ހާފްގައި ހަކީމް ބައްސާމް ޖެހި ހިލޭ ޖެހުމެއް އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއިރު، އަލް މޮއެޒް ވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ގްރޫޕް އޭގެ ވެނެޒުއޭލާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ގްރޫޕް އޭ އިން އެއް ވަަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ކުއާޓާގެ ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ދެ ވަނަ އަށް ދިޔައީ ވެނެޒުއޭލާ އެވެ. އެ ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ޕެރޫ އަށް ވެސް ވަނީ ކުއާޓާގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. އެއީ ގްރޫޕްތަކުގެ ތިން ވަނަ އަށް ދާ ޓީމުތަކުގެ ރޭންކިން އިން ލިބޭ ޖާގައެއްގަ އެވެ.