ނޭމާ ވިއްކާލާނެ އަގަކީ 150 މިލިއަން ޔޫރޯ: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (މާޗް 15) – ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ވިއްކާލާނެ އަގަކީ 150 މިލިއަން ޔޫރޯ ކަމަށް ޕީއެސްޖީން ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އިން، ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު ފޯވާޑް އަލުން ގެނައުމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތްކުރި އެވެ. އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އޭރު ޕީއެސްޖީން ކީ އަގު ކަމަށްވާ 200 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭން ބާސެލޯނާ އެއްބަސްނުވީ އެވެ.

ޕީއެސްޖީއާ އެކު ނޭމާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނޭމާގެ ކިބައިގައި ނެތުމުން ޕީއެސްޖީ އަށް ވަނީ އޭނާ ވިއްކާލަން މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލެއޮނާޑޯއާ ނޭމާގެ ގުޅުން ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ ނޭމާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހިފަހައްޓަން އޭނާ މާބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ނޭމާ ގެނައުމަކީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާމޮޓެއޫގެ ޓާގެޓެއް ކަމަށާއި އޭނާ ގެނެސްފި ނަމަ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ރުހުން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ފީފާއިން އެކުވާލި އާ ޓްރާންސްފާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުން އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު (ރިލީސް ކްލޯޒް) ނުހިމަނައި ހަދާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ހަމަވުމާ އެކު ކުޅުންތެރިޔާ ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކުޅުންތެރިޔާ ވިއްކާނެ އަގެއް ކަނޑައަޅާނީ ފީފާއިންނެވެ. ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ކުރިން ބުނި ގޮތުގައި ފީފާ އިން ނޭމާގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ އަގު ކަނޑަޅާއިރު އެ އުޅޭނީ 185 މިލިއަން ޑޮލަރުގަ އެވެ. އެކަމަކު ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޕީއެސްޖީން އަގެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ފީފާ އަށް ދާން ނުޖެހި ސަލާމަތްވާނެ އެވެ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ 150 މިލިއަން ޔޫރޯ އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ނިސްބަތުން ކުޑަ އަގެކެވެ.

ނޭމާ އޭރު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލި އެއް ސަބަބަކީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނިން ސަލާމަތްވެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކެރިއަރު ކޮޅަށް ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާ އަށް އަނިޔާ އާއި އެނޫން ވެސް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެންމެ މަތީ ފޯމް ދައްކަން ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ.