10 hours ago

1

ޝަންހާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ދެއްކުމަށް ޓެންސެންޓް ސްޕޯޓްސްއާ އެކު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.