7 hours ago

3

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކުރުމުން، އެނގިގެން ދިޔައީ ކްލަބަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބުނުކަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު...