5 hours ago

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓީގު މަގާމުން ވަކިކުރުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް ބުނެފި އެވެ.