13 hours ago

4

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އިން ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު، ރިޔާދު މާރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 5-0 އިން ރެލިގޭޝަން ޒޯނާ ގާތުގައި އޮތް ބާންލީ އަތުން...