ވިޔަފާރި / އެސްޓީއޯ

ތިލަމާލެ ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ފޯރުކޮށްދޭނީ އެސްޓީއޯއިން އިން

އެސްޓީއޯ އާއި އެފްކޮން އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ. ތިލަމާލެ ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ފޯރުކޮށްދޭނީ އެސްޓީއޯއިން--ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ

ތިލަމާލެ ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައި ކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯ އާއި އެފްކޮން އިންފްރާސްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އެވެ. އެފްކޮންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކް މެނޭޖަރު ވީ. މަދުސްދަނަން އެވެ.

އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ސޮއި ކުރި މި އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން 7،500 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް ގަތުމަށް އެފްކޮން އިން އެއްބަސްވެ އެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައި ކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ އެސްޓީއޯއިން އައީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ސަޕްލައިކުރާ ކޮންކްރީޓަކީ "ހައި ސްޓްރެންތު" ކޮންކްރީޓަށް ވާތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތައް އެސްޓީއޯގެ ރެޑީމިކްސް ޕްލާންޓުގައި މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ދެކެ އެވެ.

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަަތް ކުރަން އިންޑިއާގެ އެޕްކޮންއާ ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ އިންޑިއާއިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރު (6.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ވިލިމާލެ އާއި މާލެ އާއި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅާލާނެ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 8 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 63%
icon sad icon sad 13%
icon angry icon angry 25%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ށަވިޔަނި

13 May 2022

އަބަދުވެސް ތައްޔާރުވާވާހަކަ އިވޭ. އާވާހަކައެއް ނުއިވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެންް

12 May 2022

ބްރިޖް ވެއްޓްނީމަ އެސްޓީ ބޮލައް ކަޑާލެވޭނެ ދޯ...

The name is already taken The name is available. Register?

ކމނ‫

12 May 2022

‫މާލެ...މިހެން ނުބުނެ ނޭވާ އަދި އެސްފިޔަވެސް ނުޖެހޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަ

12 May 2022

ލިޔުންތެރިޔާއަށް ނޭނގެނީ ކަމެއް އޮޅުވާލަނީކަމެއް ނޭނގޭ، އެންމެ ބޮޑު އުމްރާނީ ޕުރޮޖެކްޓެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުބޭ

12 May 2022

ރަނގަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން، އެސްޓީއޯވިޔަސް ބުރިޖަށްބޭނުންވާ ކޮންކުރީޓް ކުންނާނީ ސުޓޭންޑަރ އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ދެކެން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454