ވިޔަފާރި / ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބިން ދެނީ!

ރާއްޖޭގެ ރަށެއް. ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާނެ--ފޮޓޯ:މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބިން ދޭ ގޮތަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގައި ބުނީ، އެ މަޝްރޫއަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރާނީ މަޝްރޫއަކަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމުން ކަމަށެވެ. އެ ފައިސަ ޖަމާކުރަން ޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ހާއްސަ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށެވެ.

އެ ފައިސާ ދިނުމުން ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫއަކަށެވެ. އެ މަޝްރޫއަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީން މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ފަހު، ބާކީ ފައިސާ ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެހެން މަޝްރޫއަކަށް ވެސް އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ އުސޫލުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. އެ އުސޫލުން އެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު، ލިބޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައި، މަޝްރޫއު އެވޯޑު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުންނެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އަކީ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ މަންފާއެއް ލިބޭނެ ފަދަ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓް ކުރުމުން، އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެކެވެ.

އެ އުސޫލުން އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެފަދަ އުސޫލަކުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން މަޝްރޫއެއް ދިނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ގަވައިދެއް ނެތި އެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީއާ ގުޅޭ އުސޫލު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާނު ކޮށްފައިި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. އެކަމަކު، އެ އުސޫލު ބާތިލު ކުރުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ އާ އުސޫލެއް މިދިޔަ އާދއްތަ ދުވަހު އިއުލާނުކުރީ އެވެ.

ކުރިން އިއުލާނުކުރި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ދޫކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެކަންޏެވެ. އަލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ވާ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ކުރާ ފަރާތަށް ވެސް ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރަށެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.

41 ކޮމެންޓް, 48 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 92%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދިވެސް

23 August 2022

ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއްވެސް ލާރިއެއް ޕީބީއޭ ނޫން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރީމަ ވާނެގޮތް އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ ވައްކަމުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްމާލި

18 August 2022

އަހަރެން އަތުގައި ސޭވް ކުރެވިފައި އެބަ ހުރި ފަންސާހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ. ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާ މަޝްރޫއަކަށް ފައިނޭންސް ކޮށްފާނަން. މަށަށް ކުޑަ ފަޅުރަށެއް ދެނިކޮށް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

18 August 2022

އެމަޝްރޫޢަކަށް ފައިނޭންސްކުރަނީ ހިލޭތަ؟ ބިމުކުލިން ފައިސާ ކެނޑޭގޮތަށްތަ؟ ނޫނީ އިންޓަރެސްޓާއެކު އެފައިސާ އަނބުރާ ދީފަ ބިން ހިލޭ ދެނީތަ؟ ވަރަށް ފައްކާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަނޑުކޮސް1

18 August 2022

ތިޔަށްކިޔާނީ ގޫރަކަށް ގޫރެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޑަހަންޖާ

17 August 2022

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާމަތިން ކ.މާލޭ ހެންވޭރު ނޫނީ މައްޗަންގޮޅި ދީބަލަ، އަތޮޅުތަކަކީ ކަލޭމެން ހިތުހުރިގޮތަކަށް ބަހަންހުރި މެޓާތަކެއްނޫނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްމާލި

17 August 2022

ތިކަމުން އެންމެ ގިނަ ރަށްތައްލިބޭނީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކަށް. e

The name is already taken The name is available. Register?

1206

17 August 2022

ހައްތަހާވެސް މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވާ ސިޔާސަތު. ބިން ދެންޏާ ދީބަލަ އެންމެނަށްވެސް. އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް ވެސް. މިއީ މުއްސަނދިން އެކަނި ދިރިއުޅޭން އޮތް ދުނިޔެއަކީ ތޯ؟ ބިން ލިބެނިކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކުގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދަން ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް މަންފާއެއް ކުރާނެ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުރާދުބޭގެ ހާސަރު

17 August 2022

މަބުނީ އިންޑިޔާ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކޮށްގެން އުޅޭ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓަށްވެސް ބިން ދޫކުރެވޭނެދޯ ތި ގަވާއިދުގެ ދަށުން. ދިވެހި ދައުލަތުން ބިން ދީފައި އަދި ދިން ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވިތާކަށް ޕްރޮޖެކްޓް އަވަސް ކުރުމަށް އެތައް މިލިއަނެއް އެބަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ. މިއީ މި ވެރިންނަށް ސަރުކާރު ހިންގަން އެގޭގޮތަކީ. ޔާމީނު ވިއްޔާ އަމިއްލައަށްތާ ކެއީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޝްހޫރު ސްކޭޓަރު

17 August 2022

މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވެސް މިއުޅެނީ މިހަމަނުޖެހޭ އުސޫލު ދަމަހައްޓަން. ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ފަރަކާ، ގިރިއަކާ، ފަޅުރަށްތަކެއް ބަހާ ހުސްކުރަނީ. ޔާމީނު އުޅުނީ އަތޮޅެއް އެކީ ވިއްކާލަން. މިމީހުން ސިއްރުސިއްރުން ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް ބަހާ ހުސްކުރަނީ. މިހުރިހާ އެންމެންވެސް މިކުރަނީ އެއްކަމެއް. ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ އެކަކު ވެސް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ާފަހުދު

17 August 2022

ރައްޔިތުން ބިންދެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454