ބީޕީޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީންގައި ވަގުތީ ކައުންޓަރުތަކެއް ބަހައްޓަނީ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) ދެއްކުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުން ވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ބީޕީޓީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅައި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހެވެ. ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

މީރާ އިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ސުންގަޑި އަށް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް، އަންނަ އާދިއްތަދުވަހުން ފެށިގެން އަންގާރަ ދުވަހާ ޖެހެންދެން، ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި ވަގުތީ ކައުންޓަރުތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

"އެހެންކަމުން، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީޕީޓީގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން މި ސުންގަޑި އަށް ސަމާލުވެ، ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅައި، އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް މީރާ އިން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ،" ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ބީޕީޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މީރާ އިން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފަ އެވެ.

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން، ބީޕީޓީގެ ބަޔާނާ އެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެ އެވެ. ކުރިން މި ލުއި ދީފައި ވަނީ އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

އަދި އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފައިސާ ލިބޭ ނުވަތަ ހޭދަކުރާ ތާރީހެއްގައި އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތައް ހިމެނެމުގެ އިހްތިޔާރު ވެސް ދީފައިވެ އެވެ.