ރަސްފަންނުގައި ބޮޑު ޝޮޕިން މޯލަކާއި ހޮޓަލެއް އަޅަން އިއުލާންކޮށްފި

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު ރަސްފަންނު ކުރިމަތިން އޮންނަ ބިމުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިިންމާފައި ވަނީ ޝޮޕިން މޯލަކާއި ހޮޓަލެއް ނުވަތަ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އޭގެ އިތުރުން އެތަނުގައި ޕާކިން އާއި އޮފީސް ބަޔަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ވެސް ހުންނަން ޖެހޭ

ރަސްފަންނު ކުރިމަތިން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ބޮޑު ޝޮޕިން މޯލަކާއި ހޮޓަލެއް ނުވަތަ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ޓެންޑާ ޑޮކިއުމަންޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފާއިތުވި ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުމްރާނީ ގޮތުން މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ގެދޮރަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އޮންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފިނޭންސް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލޭގައި މިވަގުތު ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރަން ބޮޑު ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ނެތް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ ބްރޭންޑެޑް ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޮޑު އާބާދީއަށާއި މާލެ ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަތީ ފެންވަރު ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިކްސްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދާދިފަހުން ތަރައްގީކުރި ރަސްފަންނު ކުރިމަތިން އައިޖީއެމްއެޗާ ޖެހިގެން އޮންނަ 399 ކޮށީގެ 6،512 އަކަމީޓަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި ޝޮޕިން މޯލާއި ހޮޓާ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓް ތަރައްގީކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 27ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ގޮތުން އިމާރާތް ހެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ 80 ޕަސެންޓް ބިމުގަ އެވެ. އަދި އެންމެ އުސްވެގެން އިމާރާތްކުރެވޭނީ 60 މީޓަރަށް (196 ފޫޓު) އަށެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ގޮތުން ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ފެށިގެން ނުވަ މީޓަރާ ހަމަޔަށް ހަދަން ޖެހެނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، އަދި އޭގެ ތެރޭގައި 20 ޕަސެންޓް ސަރަހައްދެއް ހުސްކޮށް ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ.

ރަސްފަންނު ކުރިމަތިން އޮންނަ ހުސްބިން: އެތަނުން 70،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި ވަނީ ޝޮޕިން މޯލަކާއި ހޮޓަލެއް އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައި. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ބައިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޑޮކިއުމަންޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަނުގައި ހަދާ މޯލްގައި ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ސުޕަމާކެޓް، ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރުތައް، ކުއްޔަށްދޭ އޮފީސް ބައެއް އަދި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނެ ތަންތަނާއި އޮޑިޓޯރިއަމްތަކާއި ރެކްރިއޭޝަން އަދި މުނިފޫހިފިލުވާނެ ތަންތަން ވެސް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އެ ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ގޮތުން ހޮޓާ ނުވަތަ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އިމާރާތުގެ 30 ޕަސެންޓެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އޮޓޯ މޮބައިލް ޕާކިން އޭރިއާ ވެސް ހިމަނަން ޖެހެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑާ ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ގޮތުން އެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.