އެމްޓީސީސީން ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޓީސީސީގައި މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.


"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަށާ ޖޮބް ފެއާ މާދަމާ ރޭގެ 10 ޖަހަންދެން އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. ފެއާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހަވީރު 4-6 އަށް އަދި 8-10 ޖަހަންދެންނެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފެއާގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުﷲ ފާއިދު ވިދާޅުވީ، މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން މި އަހަރު 33 ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާސްޓާސް، ބެޗެލާ ޑިގްރީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސްކޮލަޝިޕްތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ފުރުސަތުތަކަށް، ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން ދަތިވާނަމަ، މި ސްކޮލަޝިޕް ތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ދާނެކަން،" ފާއިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނިގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާ ގުޅިގެން، މެރިން މެކޭނިކް، ހައިޑްރޯނިކް މެކޭނިކް އަދި އޮޓޯމޯބައިލް މެކޭނިކްގެ ދާއިރާ އިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓްގައި އެ ދާއިރާތަކުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދަމުން އަދި ކިޔެވުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އެމްޓީސީސީގައި ވަޒީފާ އަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސަކާއި އެކޮމަޑޭޝަން ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.