ވިޔަފާރި / ދިރާގު

ދިރާގުގެ ލޯގޯއާއި ކުލަ ބަދަލު ކޮށްފި

ރާގުގެ ލޯގޯއާ ކުލަ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާ ލޯގޯ ހިމަނާފައި.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ މި ރެ އިން ފެށިގެން ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ.

ދިރާގުގެ އާ ލޯގޯ އިން ދައްކައިދެނީ އަތްތިލައެއްގެ ތެރެއިން ސިމްޕަލް ޑީ އަކުރެކެވެ. ދިރާގުގެ ރަސްމީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ރަތްކުލައިގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ވަނީ އޮރެންޖަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބަދަލުކުރީ މި ރޭ އާޓް ގެލަރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާގުގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

އާ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބަދަލުކުރުމާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ވަނީ ވަޓްއިޒްނެކްސްޓްއެމްވީ ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑު މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ހިންގައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓާ އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކްގައި އަޕްލޯޑް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުމަށް ފަހު ހޮވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނެއް އަދި އައިޕެޑް ޕްރޯ ނުވަތަ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދިރާގުގެ އާ ލޯގޯ ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުރި ލޯގޯ ވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

44 ކޮމެންޓް, 163 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 39%
icon sad icon sad 22%
icon angry icon angry 39%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުހަންމަދު

26 May 2017

ކުއްލިއަކަށް ލޯގޯއަށާއި ކުޅިވަރުދުވަހުގެހެދުމަށް ބަދަލެއްގެންނަންޖެހުނު ސަބަބެއް ނުވިސްނެއެވެ. އެކަމަކު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ އަދި ޔަޤީންވާކަމަކީ، ތިކަމަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެކަމެވެ. ލޯގޯހެދިބަޔަކަށް ލާރި، ކުޅިވަރުދުވަހުގެހެދުން ޑިޒައިންކޮށް ހެދިބަޔަކަށް ލާރި، މުޅިރާއްޖޭގައި ކުރީގެލޯގޯޖަހާފަހުރިހައި ތަންތަނަށް އައުލޯގޯޖެހިބޯޑާއި ތަކެތި ހަދާހަރުކުރާބަޔަކަށް ލާރި! ހެޑުއޮފީހާއި އެހެނިހެން އޮފީސްއޮފީހުގައި ކުރީގެކުލައިން ހަދާފަަވާ ކައުންޓަރުތަކާ ޒީނަތްތަކުގެކުލަ ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ލާރި! ޖުމްލަގޮތުގައި، ބޭނުމެއްނެތް ބޮޑުޚަރަދުގަނޑެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ޞުޅޭ

26 May 2017

ޕްރީޕެއިޑް ސިމް ކާޑެއް 500 ރުފިޔާޢަށް ގަތިން. ދިރާގު ރަތް ކުލައަށް ބަދަލުވީ ރައްޔިތުންގެ ލޭބޯން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަނދިރި އަނދިރިން

25 May 2017

ބޯވައެތަތީ ދުވަލަކު ކުލައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަގަމަޑުމިތުރު

25 May 2017

މިހާރު ކުލަޔަކަށް ނުބަލަށް. ތިލަފަތް ހަމަ އަގުތަކެއްގެތެރެއިން ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް މާކްސް ލިބޭނީ. ޟިގޮތުން އަޅާކިޔަން ބޭނުންކުރާނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން ލިބޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާ އެމީހުންގެ އަގުތައް.

The name is already taken The name is available. Register?

މމ

25 May 2017

ބަލަ ދިވެހިންގެ, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޓުވޯކޭ ކިޔާއިރު ދިވެހިބަސް ނަގައި ކުނި ގޮނޑަށް އެއްލާލިމަ ކަޑަ ދޯ. ނަންވެސް ބަދަލުކޮށްލިނަަމަ ފަރަންޖީ ބަހަށް. ލަދު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗިކުސް

25 May 2017

ދުވާލަކު ކުލަޔަކައް ބަދަލް ކުރިޔަސް އޮކޭ !!!!! އެކަމަކު އެބަދަލް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުންވެސް ފެންނަންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިރިހުރި

25 May 2017

ދިރާގަށް ޕްރޮފިޓް ވާވަރު އިނގޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ... އެކަމަކު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހަމަ ސުމެއް... އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑާ ރާއްޖޭގެ ސްޕީޑް އަޅާބަލާއިރު ހައުދަހާ އޭ ސްލޯއީ ... އަދި ހާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގެ ނެޓް ސްޕީޑް ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ ރަގަޅުވާނީ ... މިޒަމާނުގައި ހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅެނީ އިންޓަނެޓް .. އަޅެ ފަހެ ވެއްޖެއެއް ނުންތަ މިލިއަނުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އާ އެނޫން ސްޕޮންސަރ ތަކަށް ޚަރަދު ނުކޮށް ދިރާގު ގެ ކޯބިޒްނަސް ކަމަށްވާ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރަން .. އަދިވެސް މިވެރިން ހިތައް އަރަނީ ކުރިންހެން ބޯކާލެވޭނެ ކަމަށް އާންމުން.. ތިޔަށްވުރެ އަގުހެޔޮކުރިޔަސް ފައިދާވާނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑަސް

25 May 2017

ކުލައާއި ހިފައިގެން އޫރިދޫ ގަދަވީ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަހާމު ވިދާދު

25 May 2017

ރަތް ކުލައަށް ވުރެއް ފަނޑު ކުލައަކަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ލިބުނު ދެރައެއް. އޭގެން އެ މާނަ ކުރެވެނީ ފަހަތައް ޖެހުނިއްޔޭ. ރޭ ވެސް ކަނރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔަ ގަޑީގައި ދިރާގް ނެޓްވޯކް ފެއިލްވި، އެކަމަކު ވަތަނިޔާ (އުރީދޫ) ލައިނެއްވެސް ގެންގުޅޭތީ އިނގުނީ ... ކަރަންޓް ކެނޑުނަސް އުރީދޫ ނުކެނޑޭކަން. ދެން އެތައް ޒަމާނެއްވަންދެން ރައްޔިތުން ފެލައިގެން ގިނަ ލާރިތަކެއް ނަގާފައިވާ ދިރާގް ކުލައާއި މައުމޫނު ދެއްވި އަތްތިލަ ބަދަލު ކުރިނަމަވެސް، އެކަން ނުކުރާކަމަކަށް ނުވާނެ. ރައްޔިތުން މަޢާފު ކުރީސް ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރާނަމަ. މިސާލަކަށް އެއް މަހުގެ ބިލުތައް ހިލޭ ކޮށްލުން ނުވަތަ ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް ކުރާނެނަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މައިދަނޑި

25 May 2017

ލޯގޯ ބަދަލުކުރިކަމުގެ ބުރަ ރައޔިތުން އަދާކުރަން ޖެހޭނެ..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454