ޕެންޝަން ފަންޑުން ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކައިދެނީ

ގެދޮރު ނުވަތަ ފްލެޓް ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭ ގޮތަށާއި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.


ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ދާދި ފަހުން ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ޕެންޝަން އޮފީހުން ވަނީ ގެދޮރު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިވެރިންނަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކައިދޭނެ ގަވައިދެއް ހަދައި ގެޒެޓްކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ސުޖާއު "މިހާރު" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ގެދޮރު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކައިދޭ އުސޫލް ވަރަށް އަވަހަށް އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަލަށް ހެދި ގަވައިދުގެ ދަށުން ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް ގަތުމަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކަން ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެ. އަދި ދެ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެސް ބައިވެރިކުރެވިދާނެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ވީހާ ގެދޮރު ހޯދުމަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޖާއު ވިދާޅުވީ އެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނަކުން ދޫކުރާ ފްލެޓެއް ގަންނަން ވެސް ކުރިމަތިލެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

"ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންސްކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް މި ފަންޑުން ދޭނީ ފްލެޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ 20 ޕަސެންޓާ ފައިސާ އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުރިކަމުގެ ޔަގީންކަން. މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ޑައުން ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.