މިދިޔަމަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމުން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ އާއި ބީޕީޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުން މިމަހަށް ފަސްކުރުމުން މިދިޔަމަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީއަކީ ކުރިން ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ 43.3 ޕަސެންޓް މަދު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމުން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ އާއި ބީޕީޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރި މިންވަރު މަދުވި ނަމަވެސް އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މިދިޔަ މަހު އެވެ. އެ ފީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ މަހު ވެސް 41.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރި ކަމަށް މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ ވަނީ 906.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ވެސް މީރާއަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވަނީ ޖީއެސްޓީންނެވެ. އެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 238 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވެ އެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 26 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މީރާއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލިންނެވެ. ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 193.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވެ އެވެ.

އަހަރު ދެބައިވިއިރު ޓެކްސްއާއި އެނޫންވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ޖުމްލަ 7.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ 7.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.