ހުޅުލޭގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާއި ހެނގަރު ހަދާ ތަން ޝީޓް ޕައިލް ކުރަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއްގެ އިތުރުން، ބޯޓު މަރާމާތުކުރާ ތަނެއް ހަދަން ހިއްކި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ޝީޓް ޕައިލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އެއާޕޯޓު ހިންގާ (މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ހަދާ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހިއްކައިވާ ތަނުގެ ޝީޓް ޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ 140 މީޓަރުގެ ސަރަަހައްދެއް ޝީޓް ޕައިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލާއި މަރާމާތުކުރަން ހަދާ އިމާރާތް ހުންނާނީ ވަކިން. އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ،" އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ހަދަން ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ޝީޓް ޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 350 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ޝީޓް ޕައިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުގައި ސީ ޕްލޭން މަރާމާތުކުރަން އަލަށް ހެނގަރު ހަދާ ސަރަހައްދު ޝީޓް ޕައިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އެއާޕޯޓުގައި އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލެއް ހެދުމަށް ހިންގާ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރުގެ ބިން މިހާރު ވަނީ ހިއްކައިފަ އެވެ.

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ރަންވޭ ނިންމައި އަންނަ އަހަރު ބޭނުންކުރަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ރަންވޭ ބޭނުންކުރާނީ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އެއާއެކު އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާއި އެ ތަނާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ އިމާރާތެއް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ފްލީޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ އިތުރުން، ގައުމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންތައް ވެސް އޮޕަރޭޓްކުރަނީ ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގަ އެވެ. ޓީއެމްއޭގައި 49 ސީޕްލޭން އޮންނަ އިރު، މޯލްޑިވިއަންގެ 10 ސީޕްލޭން ގެންގުޅެ އެވެ.