ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހޭދަ ބެލުމަށް ސާވޭ ކުރަނީ

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ދިވެހިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަދުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭ މި މަހު 22ގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހީންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރެވޭ އިގްތިސާދީ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ކުރިޔަށް ގެންދާ "ދިވެހީން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ" މި މަހުގެ 22 ން 28 ށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ހޯލުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ އެ ސާވޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެއް ކުރެވޭނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ދިވެހިން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދާއި ދަތުރު ކުރި ގައުމާއި ޓިކެޓުގެ ހަރަދާއި ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ހަރަދާއި ބޭސް ފަރުވާ އަށް ކުރެވުނު ހަރަދު އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ހޭދަވި ހަރަދުގެ އިތުރުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ދަތުރަށް ކުރެވުނު ހަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި އަންނަ ހުރިހާ ދިވެހިން އެ ސާވޭ އަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ބުންޏެވެ.

އެ ސާވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ދިވެހިން މިހާރު ދަތުރުކުރަނީ ސްރީ ލަންކާއަށެވެ. ދެން އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިޔާ އާއި އިންޑިއާއަށެވެ. އެ ސާވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ދިވެހިން އެންމެ މަދުވެގެން 500 ޑޮލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ.