އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރު "ދޮންވެއްޖެ"

އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރުގައި އަނބު ތިޔާގިވެ، ބާޒާރުމަތި "ދޮންވެއްޖެ" އެވެ.


ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި އަނބު ތިޔާގިވި އިރު، އެންމެ ގިނައީ ފުވައްމުލަކު އަނބެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ބުނި ގޮތުގައި އެހެން ރަށްރަށުން ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އަނބު ލިބެން ފަށާނެ އެވެ.

ބާޒާރުގައި އާއްމުކޮށް އަނބުގެ އަގު އުޅެނީ އަނބެއް 10ރ.ގެ ރޭޓުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަގު ތަފާތުވެ އެވެ. އެގޮތުން ހެނދުނު އާންމުކޮށް އަގު ބޮޑުވާ އިރު، މެންދުރު އަވިގަދަ ގަޑީގައި އަގު ހެޔޮވެފައި ހަވީރު ފިންޏަށް އަގު ބޮޑުވެ އެވެ.

މާލޭ ދަތުރުވެރިން މާރުކޭޓުގެ ބޭރުގައި އަނބު ވިއްކަނީ.

މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު ހުސައިން އަލީ ބުނި ގޮތުގައި އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ރަށުން މާލެ ގެނެވުނު އަނބު މަދެވެ.

"މިއީ އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އަނބު މޫސުން. އަނބު މޫސުމުގައި މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި [އަނބުތައް] މާލެ ގެނެސްފިއްޔާ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މާލޭ މީހުން ހިނގާނީ އަނބުތަކުގެ މަތީގައި. ހަމަ ޔަގީން، ކަށަވަރު އެކަން،" - ހުސައިން އަލީ

އޭނާ ބުނީ އާންމުކޮށް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ވިޔަފާރިވެރިން 80 ވަރަކަށް ބާސްކެޓުގެ އަނބު މާލެ ގެންނަ އިރު، މި އަހަރު އަދި ގެނެވުނީ 25-30 ބާސްކެޓް ކަމަށެވެ. ބާޒާރުމަތީގައި އަނބު މަދުކަން ބުނެދެމުން އޭނާ ބުނީ "މިއީ [ބާޒާރު މަތީގައި ވިއްކަން ހުރީ] ބޭބެމެން ރަށުގައި އަޅާ އަނބާ ބަލާއިރު ހާހަކުން ހަ އަނބު" ކަމަށެވެ.

މީހަކު މާރުކޭޓުން އަނބު ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ކުރި އަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާރުކޭޓުގައި އަނބު އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އަނބު ގިނަވާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާއިރު، އަނބުގެ އަގު ވެސް ވަރަށް ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

މީހަކު މާރުކޭޓުން އަނބު ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މި އަހަރުގެ އަނބު މޫސުން ފެށިފައިވާ އިރު، މާލޭގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު ވެސް މިހާރު ވަނީ މި މޫސުމަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ ރަށްރަށުން އަނބު ގެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ އުތުރުން އޮންނަ ދުވާރުމަތި މިހާރު އޮތީ އެކުގައި ހިޔާކޮށް އަނބު ވިއްކާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފަ އެވެ.