އެސްޓީއޯއާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އެދިއްޖެ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، އެސްޓީއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި، ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް، ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރާތީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން، އެސްޓީއޯ އިން މުއާމަލާތު ކުރާ ބޭރު ކުންފުނިތަކާއި ބޭންކްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

"އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއި، އިންވެސްޓަރުންނާއި، ރެގިއުލޭޓިން އޮތޯރިޓީތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް އަދި އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކާ، ފެތުރުމަކީ މި ކުންފުނިން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް،" އެފްއެސްއެމް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިތުރުން ވެސް އެތައް ކުންފުންޏެއް ހިންގަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އެ ބަޔާން ނެރެފައި މިވަނީ، އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނުމާ އެކު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމާ އެސްޓީއޯއާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ މައްސަލަ އެސްޓީއޯއާ ގުޅުވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ތެޔޮ ޓޭންކަރާ ރާއްޖެއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި ހުރި މައްސަލަ، ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.