ވިޔަފާރި / ކާޑުގެ ބާވަތްތައް

އިހުމާލަކާ އެކު ސިއްހީ ބިރުވެެރިކަމެއް، ސަމާލުވޭ!

ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް: މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްޗެހި ވިއްކަން ހުންނަ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އެއްޗެހިން ކޮންމެެވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭތޯ ބަލަނީ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރަނީ އެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ވެސް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ. އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ އެއްޗެހިން ވެސް ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ އެއްޗެހި ގަތް މީހުންނަށް ރެއަކާ ވެސް ނުލަ އެވެ.

އެކަން ފަޅާއަރައި 2011ގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ބަންދުކުރަން ޖެހުނެވެ. އޭގެ ފަހުން، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކަން ހުއްޓާ ފެނިގެން ފެންޓަސީ ފިހާރައިގައި ވެސް ތަޅު އެޅުވި އެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްޗެހި ވިއްކަން ހުންނަ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ބާޒާރުމައްޗަށް އަރާލުމުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނެ އެވެ. ގަނޑުކޮށް އެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި ބިސްކޯދު ބޮނޑިބޮނޑި އާއި ލުއި ކާނާގެ ވައްތަރުތައް ބަރިބަރި އަށް ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. ރަށު ތެރެ އަށް އަރާލާއިރު ބައެއް ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުގައި ވެސް ވަކި ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައި ހުންނަނީ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ވެސް ހުންނައިރު، އޭގެ ސަބަބުން އާއްމު ސިއްހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ވިސްނާލަންޖެހެ އެވެ.

ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގައި ވެސް ގުދުރަތީ ބެކްޓީރިއާ ހުރެ އެވެ. ބެކްޓީރިއާއޭ ބުނުމުން އެއީ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއްހެން ހީވިޔަސް މިއީ އޭގެ ޒާތުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެ ބެކްޓީރިއާ ނުރައްކާތެރި ވަނީ އެ ތަކެތި އެކުލެވިގެންވާ އުފެއްދުންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ގިނަ ދުވަސް ވުމުންނެވެ.

އޭޑީކޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު ވިޝާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތައްޔާރީ ކާނާ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އެ ކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ލެބޯޓަރީތަކުގައި ގިނަ ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކާނާގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީ ބެކްޓީރިއާތައް އާލާވާ އަދަދާއި އެ ކަމަށް ނަގާ ވަގުތު ބަލަ އެވެ. އަދި އެ ބެކްޓީރިއާ ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެ، ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ހިސާބު ދެނެގަނެ އެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގެ ވެސް މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، އެ މުއްދަތު ޖަހަނީ އެ ހުރިހާ ޓެސްޓުތަކަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

ހަަމަ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެެކެވެ. ރޭގަނޑު 10 ޖެހުމާ އެކު، ދުވަހު ވީ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު ހެދުމަށް ފަހު ބައެއް ފިހާރަތައް ތަޅުލާއިރު މަހާއި ކުކުޅާއި އެ ނޫން ވެސް މަސް ފަދަ ތަކެތި ގަނޑުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ފްރީޒަރު ކަނޑާލަ އެވެ. ބައެއް ފިހާރަތަކުން މިއީ މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ފަރާތްތަކުން ނުވިސްނާ ކަމަކީ އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަކީ ވެސް ސިއްހަތަށް ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމެވެ.

ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް: މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްޗެހި ވިއްކަން ހުންނަ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

"ކަނޑުމަސް އަދި ކުކުޅު ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އެ ތަކެތި މަރުވާތާ 4-5 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފިނި ކުރަން ޖެހޭ ތަކެތި. އެންމެ ކުޑަމިނުން މައިނަސް 20 ގައި މި ތަކެތި ގަނޑުކުރަން ޖެހޭ،" ޑރ. ވިޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތައްޔާރީ ކާނާއެކޭ އެއްގޮތަށް މަހުގެ ބާވަތްތަކުގައި ވެސް ގުދުރަތީ ބެކްޓީރިއާ ހިމެނެ އެވެ. ކަނޑު މަހާއި އެއްގަމު މަސް މަރުވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ އެއްޗެހީގައި ބެކްޓީރިއާ އިތުރު ވާން ފަށަ އެވެ. އެއް ބެކްޓީރިއާ ދެ ބެކްޓީރިއާ އަށް ވެ، ދެ ބެކްޓީރިއާ ހަތަރު ބެކްޓީރިއާ އަށް އިތުރު ވެ އެވެ. މި ގޮތަށް، ކޮންމެ މިނެޓަކުން ބެކްޓީރިއާ އިތުރުވަމުން ދެ އެވެ. މަސް ގަނޑު ކުރަން ޖެހެނީ އެ ގޮތަށް ބެކްޓީރިއާ އާލާވުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. އެ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ވެސް ޖެހެ އެވެ.

ގަނޑު ކޮށްފައި ހުންނަ މަހުގެ ފިނި ކަނޑުވުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ގަނޑު ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މި ތަކެތި ފިނި ކަނޑުވާއިރު، މި ބެކްޓީރިއާތައް އާލާވެ، ފެތުރޭލެއް އަވަހެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މަސް ނުބައިވެ، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކު ވެގެންދެ އެވެ. އެހެންވެ، ބައެއް ފިހާރަތަކުން އަމަލު ކުރާ ގޮތަށް، ފްރީޒަރު ކަނޑާލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ހެނދުނު ޖައްސައި އަނެއްކާ އަލުން އެ ރޭ ފްރީޒަރު ކަނޑާލުމުން ސިއްހަތައް ގެއްލުން ލިބޭ ހިސާބަށް ދެ އެވެ.

"މިފަދަ ކަންކަމަކީ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެނގެން ވާނެ ކަންކަން. އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހަތައް ލިބޭނެ ގެއްލުމާއި ހުރި ނުރައްކަލާ މެދު އެ ފަރާތަތްކުން ވެސް، އާއްމުން ވެސް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ،" ވިޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ މުދާ ވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެ ގޮތަށް، ހަލާކުވެ، ކެއިން ބުއިމަށް އެކަށީގެން ނުވާ އެއްޗެހި ވިއްކަން ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެވެ. މުދާ ގަންނަ ފަރާތާއި ވިއްކާ ފަރާތް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަދަ ކުށެއް ކުރާ މީހެއް 5،000ރ. އާއި 100،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު އޮވެ އެވެ. އެ ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފި ނަމަ، އެ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރެވިދާނެ އެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ވިއްކުމާއި ކެއުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ މަސް ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން ފަދަ ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބި، ބަލިތައް ގިނަވެ އެވެ. އެކަމަކު، މިކަން ހަމައަކަށް ނޭޅި، ބޮޑުވުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނެކޭ އެއް ވަރަށް އާއްމުންގެ ޒިންމާ ވެސް ބޮޑެވެ. އެގޮތުން، ތައްޔާރީ ކާނާ އާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ގަންނައިރު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހާއި މަހުގެ ފެންވަރަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވެ އެވެ. ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަަށް، ގަންނަ މީހާ ވެސް އެއީ ރަނގަޅު އެއްޗެހިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހެ އެވެ. އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ ދޭތެެރޭ ވިސްނާލައި މިފަދަ ކަންކަމަށް ދޭ އަހައްމިޔަތުކަން އިތުރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ޖަރާސީމާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް މިހާރު އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ބަލިތައް އިތުރުވާ ސަބަބު ހޯދައެއް ނުގަނެވެ އެވެ. އެކަމަކު، މި ފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރަން އެޅިދާނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އެބައޮތެވެ. އާއްމުން ވެސް ސަމާލުވުމެވެ. މުސްކުޅިން ބުނެ އުޅޭ ގޮތަށް، ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 123 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 9%
icon sad icon sad 25%
icon angry icon angry 66%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަހިބަދޫ

27 July 2016

އައިސް ކުކުޅު މާލެއިން ގެނައުމުގައި މަހިބަދޫ ފިހާރަތަކުން ދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް އަމަލު ކުރަމުން. ހަވީރު ފެރީއަށް ގެންދާ ކުކުޅު ހުރި ގޮތަކަށް ބަހައްޓަފަ ފިހާރައަށް ގެނއދަނީ ހެނދުނު...16 ގަޑިއިރު ވެފައި އަލުން އައިސްކޮށްގެން ވިއްކަނީ...މިކަން ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތް...ތަފާތު ނަންތަކު ކޮމިޝަންތަކާ އޮތޯރިޓީތައް އުފައްދާ ބޮޑު މުސާރައާއެކު ވަޒީފާތައް ނަގައިގެން ތިބެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނާ

27 July 2016

ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވުރެން މިގައުމުގެ މީހުންނަށް މުހިއްމުވެގެން މިއުޅެނީ މާބޮޑު ސިޔާސީބަޔަކަށް ހެދިން ޑިމޮކުރަސީ ހޯދަންއުޅުން. ސަރުކާރުންވެސް ވަގުތެއްނުވޭ ހަމަމަގަށް ކަންކަންއެޅުވުމަށް. ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މީހެއްގެ ފަހަތުން މޮގޯލި އެޅުން އޮންނަނީ. ރައީސް ހެޔޮނުވާނެ ކުށްކުރާމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބުދީ މިބާވަތުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވާދެއްވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރީ

28 July 2016

ތި ރައީސް ގާތު ބުނާނެ ކަމެއް ނެތް. ވާނެ ކަމެއް ހަރާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

27 July 2016

ރާއްޖޭގަ އުފައްދައިގެން ބާޒާރަށް ނެރޭ އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތީގަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ޖަހާފަ ހުރޭ، ސުވާލަކީ އެތަކެތި ބަންދުކޮށް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާ އެއެއްޗެއްގަ ލޭބަލްކުރަނީ ކޮންތަނެއްގަ ހުންނަ ލެބޯޓްރީއަކުން ޓެސްޓް ކޮށްގެންތޯ، އެފްޑީއޭ އިން ސަމާލުކަން ދެނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށްތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުއްތޮންބެ

03 August 2016

ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް. މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައުޅޭ ބިދޭސީން (ޚާއްސަކޮށް ބަންގާޅިން) ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގަ ހެދިކާ ހެދުމާ، ފަތް ތެލުލުމާ މަސްމިރުސް، ފޯއް ޕެކެޓް ބަންދުކޮށްގެން ކުދި ފިހާރަތަކުގަ ވިއްކުމަކީ އާންމުކަމެއް. މީގަ އުފެއްދި ތާރީޚެއް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އެއް އެކައްޗެއްވެސް ނޯވެއެވެ. މިކަން ރިޕޯޓްކުރިޔަސް ވާކަމެއްވެސް ނޯވެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

27 July 2016

"މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ މުދާ ވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަލާކުވެ، ކެއިން ބުއިމަށް އެކަށީގެން ނުވާ އެއްޗެހި ވިއްކަން ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެވެ. މުދާ ގަންނަ ފަރާތާއި ވިއްކާ ފަރާތް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަދަ ކުށެއް ކުރާ މީހެއް 5،000ރ. އާއި 100،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު އޮވެ އެވެ". އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ އިހުމާލު ވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު އެއްމެ ތަނެއްވެސް ޖޫރިމަނާކޮށް ނުވަތަ ބަންދު ކުރޭތޯއޭ، ނޫންނަމަ ތިހުރިހާކަމެއްވެސް ތިދަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ނޫންތޯ، އހ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޓެރީޝާ

27 July 2016

އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރު މިކުރަނީވެސް އެހާ ކުޑަކޮށް. އެކަމަކު އެދައްކަނީ ބައެއްގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ނަަމަވެސް ޓެކްސް ނުދައްކާ ނަމަ ނޫނީ ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އެއް ނުދައްކާ ހުރި ނަމަ މިލިއަނުންވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގެންޓު

27 July 2016

ހޭލުންތެރިވާނީ ކަންކަމާވިސްނައިގެން. އަދި ވިސްނަދީގެން. ވަސިމްމެން ފަދަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަރަށް މަދު. ބަލިމީހާއަށް ބޭސް ލިޔެދޭއިރު ބައެއްޑޮކްޓަރުންބުނާނެ ބޭސްކާންކާންވީގޮތް. މިސާލަކަށް ކެއުމުގެކުރިން ނުވަތަ ފަހުން. އެކަމަކު ކެއުމުގެ ކުރިން އެބޭސް ކާންޖެހެނީ ކީއްވެކަމެއްނުބުނެދޭ. ދެން އެބަލިމީހާ އެއްކަލަބޭސްގުޅަ އެބަކާލާ ކާން އިށީދެފަ. މިވަރަކުން ކެއުމުގެކުރިން ކާންޖެހޭބޭހުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެކަން އޭނައަކަށްނުވިސްނެ. ދެންއަނެއްކާވެސް ޑޮކްޓަރަށްދައްކަނީ އެބޭސްތައްކޭމަ އިތުރު އުދަގުލެއްވާތީ. ޑޮކްޓަރު ދެންބަލަނީ ކެއުމުގެފަހުން ކާންދިން އެންޓިބަޔަޓިކް އޭނައާނުގުޅެނީކަމަށް އެގޮތަސްވިސްނާ އެބޭސް ބަދަލުކުރަނީ. އެކަމަކު ފުރަތަމަދުވަހުވެސް ކެއުމުގެކުރިން ކާންޖެހޭބޭ ކެއުމަސްފަހު މަދުވެގެން 30މިނެޓް މަޑުކުުރުމަށްފަހު ނޫނީ ނުކާށާ އެބޭހުގެ ބާނުމަކީ ކެއުމުގެ ފަހުން ކައި މިވެނިބޭހަކުންވެދާނެ އުދަގޫކުޑަކުރުމަށްދޭބޭހެއްކަން ކިޔާދިންނަމަ އެކަމަށްފަރުވާބަގައްޓަް އޭނައަށްއެގުނިސް. ޑރ. ވިޝާމްއަކީ މިދެންނެވިގޮތަށް ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ބަލިމީހާއަށް ކަންތައްތައްކިޔާދެއްވާ ޑރ. އެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒާހިރު

27 July 2016

އެފް.ޑީ.އޭ އިން ހޮޓްލައިނަށް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މިކަންކަން ފަސޭހައިން ރިޕޯޓްކުރުމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

27 July 2016

ހުރިހާވެސް މައްސަލަޔަކީ އެފް،ޑީ،އޭކިޔާތަނުގެ ނާގާބިލްކަން ، އެމީހުންގެންގުޅެންވާނެ ސިއްުރު ފުލުހުންތިބޭހެން މީސްމީހުން ، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާތަންތަނުގައި ޖަހާސަކަރާތުގެ މައުޅޫމާތްނަގާ އެމީހުން ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ، ވިޔާފާރި ހިންގާމީހުންނަކީ ފައިސާއަށް އަޅުކަންކުރާމީހުން އެމީހުންނަށް ވަރިހަމަވާނެ ފައިސާލިބެނިކޮށް ، އެކްސްޕަޔަރވިޔަސް ނުވިޔަސް ނުބަލާނެ ، މުދާގުދަންކޮއްފައި ހުންނަގޮތްވެސް އެފް.ޑީ.އޭއިން ބަލަންވާެނެ ،

The name is already taken The name is available. Register?

ނައިނާ ޖަލިލު

27 July 2016

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަ އެކަނި ވޯޓްލާން ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތުން .. ދެން އެފުރުސަތުވެސް މި ގެއްލުނީ ހެންހީވަނީ .. ރައްޔިތުންނަކީ އެއްވެސް އަގެއް ހުރިބައެއްނޫން.. އެހެންވެ ތިބާވަތުގެކަންކަން ކުރާކަށް ސަރުކާރަކުން ނޫޅޭ.. ވެރިކަން ދިފާއުނުކުރެވިގެން ހުރިހާ ހަރަދެއްކުރަނީ .. ސަރުކާރާ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ތަންތަން ޗެކުކޮށް ނުވެސް ބަލާ .. ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބައެއް ލލ ގެ ގުދަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޓެއްސެއް ބުނި ބޮޑެ މަޔޯނައިޒް ފުޅިތަށް ވެސް މުއްދަތު ހަމަވަން ކައިރިވާ އިރަށް ލޭބަލް ރިމޫވް ކޮށްފަ އަލުން ލޭބަލް ޖަހަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހުންގެ ގުދަނުގައިކަމަށް .. ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ ، ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް މީ ، އެންމެ އަބަހަށް ނުބައިވާ ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި.. ކުކުޅުވެސް އެވިއްކަނީ ބެނުން ތަނަކުން ބޭނުން ގްރޭޑެއްގެ އެއްޗެހި އެތެރެކޮށްގެން .. ގަލަޅުގައި ހުންނަ އިންޑިޔާ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ފިހާރަޔަކުން ވެސް ގަންނަ ކުކުޅު އޮންނަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ފިނިކެނޑިފައި.. ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތް ޔަތީމު މިސްކީނު ރައްޔިތެއް އުޅޭ ގަވްމެއް މީ..

The name is already taken The name is available. Register?

މަ

27 July 2016

ފުރިޖު ތައް ކަޑަންޖެހެނީ ސަބްސިޓީ ކަނޑާލުމުން ކަރަންޓްބިލަށް އައި ހެޔޮބަދަލެއްގެ ސަބަބުން... ޥިޔަފާރި ވެރިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ.... ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިކުރުމުން އޭގެ ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް....

The name is already taken The name is available. Register?

ގަނީރު

27 July 2016

ސަބުސިޑީއަނުލައި ފިހާރައިގެ ކަރަންޓުބިލް ނުދެއްކެންޏާ ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފަ މަހަށްދާނީ ނުވަތަ ވެލިގަލަށްދާނީ. ތިމަންނަގެ ފިހާރައެއްހުްނާނޭ ކިޔާ ފޮނިކަނޑާކަށް ތިވަރުމީހުން ކޮންމެހެން ފިހާރަހުޅުވައިގެން އުޅޭނެކަމެއްނެތް. ސަބްސިޑީކަނޑާލީމަ ބިލްނުދެއްކޭވަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ފިނިކުރިބާވަތްތައް ނުވިއްކާވެސް ތިބެވިދާނެދޯ. ފުޅިބައްތިއެއް ދިއްލައިގެން ފިހާރަ ހުޅުވައިގެން ފޮތްފަންސުރު ވިއްކަންއިނަސް އޯކޭވާނެ. ކަރަންޓުބިލް ނުދެއްކޭތީއޭކިޔާފަ ކުނިވެފަ ހުރި މަސް އަހަރުމެންނަށް ކާންދޭކަށްނުޖެހެ. ކާކުގެ ނިތްކުރީގަތަ ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު އެމީހާގެ ޕްރޮފެޝަން ލިއުއްވާފަވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނީމް

27 July 2016

ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދަތި ކުރިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަން ކުރާ ކަށް ނުޖެހޭ. ތިޔަ ލިޔުނު ކޮމެންޓުންވެސް އަންގައި ދެނީ ވިޔަފާރިވެރިން ވިސްނަނީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަބީބު

27 July 2016

މާއްދިއްޔަތަށް ގޮސް ހުސްވެފައިވާ މި ގައުމުގައި ތިކަހަލަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވާނެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ނެތޭ ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި އެކްސްޕަޔާރ ވެފައި ހުންނަ ތަކެތިފެނުމުން އެތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ ފިހާރައިގެ އަގުވެއްޓޭނެކަމެއްކަން ބައެއްފަހަރު އަހަރެން ބުނަމެވެ. ބައެއްފަހަރު ވަގުތުން ނަގާފަވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެއީ ނުބެލިހުރީ ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ޑޭޓް މަތީ އަގުޖަހާފަވެސް ހުރެއެވެ. އެއީވެސް ހަމަ އޮޅުވާލަން ކުރާކަމެކެވެ. ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454