އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު" ޝޯ ރޫމް ހުސްކުރަން ފުލުހުން އަންގައިފި

އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިމުގައި ހުރި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ހުސްކުރަން ފުލުހުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި އެވެ.


އެމްޓީސީސީގެ އޮފިޝަލަކު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ، "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ހިންގާ ބިން ހަވާލުކުރަން މިއަދު ފުލުހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާނިވާ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހުންނަ އަދި ކުރިން އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ހިންގި ބިމުގައި ހުރި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ނޫން އެހެން ބައިތައް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރީ އެތަނުގެ ކުރިމަތިން މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހަދަމުން އަންނަ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށެވެ.

ސޯމިލް ބިމުން ދޫކޮށްލާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ޕާކިން އޭރިޔާ ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދީފަ އެވެ.

"ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެތަން ހަވާލުކުރަން އެންގިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފެރީ ޓާމިނަލާ ޖެހިގެން ހަދަމުން އައި ޝޯރޫމްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނުނިމޭ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުނިިމި އޮތީ އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހަދަން އެތައް މަހެއް ހޭދަވުމުން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.