އާ ރަންވޭއަށް އޭ380 ޖައްސާ ގަޑިއަށް ޓީއެމްއޭގެ ޓާމިނަލް ހުސްކުރަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަން އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވަން މާދަމާ ހަވީރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އެއާބަސް އޭ380 ޖައްސަން އަންނަ ވަގުތާ ދިމާކޮށް، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކުރަން އަންގައިފި އެވެ.


އެ އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހެދި ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ އެއާބަސް އޭ380 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 3:30 ގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތު 3:00 ގައި ފަށާތީ، ޓީއެމްއޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ޓާމިނަލް ބީ އާއި ޓާމިނަލް ސީ އާއި ސްޓާފް ކެންޓީން އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުންނަ ހެނގަރު ވެސް ހުސްކުރަން އެމްއޭސީއެލް އިން އަންގާފައިވެ އެވެ.

ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރުން ވެސް 3:00 ން 4:00 އަށް ހުއްޓާލާނެ އެވެ.

ޓީއެމްއޭގެ ޓާމިނަލާއި ހެނގަރު ހުންނަނީ ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދި ރަންވޭގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގަ އެވެ. އަދި އެ ސަރައްދުގައި ހުރި ޓީއެމްއޭގެ އިމާރާތްތަކާއި ހެނގަރު އެއާޕޯޓުގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އާ އިމާރާތްތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.