ރައީސް، ކުޑަދޫ ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ

ޅ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކުޑަދޫ ރިސޯޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ އެވެ.


ހުރަވަޅިން ޅ. އަތޮޅުގައި ކުޑަދޫ ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާ ވަރަށް ރަހުމަތްތެރި ކަންކަން ހިމަނައިގެންނެވެ. އެ ރިސޯޓް ރީތިކުރަން ބޭނުންކުރަނީ އެ ހިސާބުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ހެދޭ ގަސްތައް ކަމަށް އެރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކުޑަދޫ ރިސޯޓުގައި ހިމެނެނީ ޖަޕާނުގެ ސްޓައިލަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ 15 ވިލާ އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ވިލާއެއް ދެ ފަންގިފިލާ އަށް އިމާރާތް ކޮށްފައި ވާއިރު، އެ ހުރިހާ އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާޕެނަލް ވަނީ ހަރުކޮށްފަ އެވެ. މި ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކޮށް، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300 ކިލޯވޮޓުގެ ކަރަންޓު އުފައްދައި މުޅި ރިސޯޓަށް ކަރަންޓް ދެވޭނެ އެވެ.

ހަމަ އެގޮތުން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަދޫ ރިސޯޓުން ބަދިގޭގެ ޕްލާސްޓިކެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަކެތި ބޭނުންކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކުޑަދޫ ރިސޯޓު ވަނީ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑައިޖެސްޓުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ރީތި ޑިޒައިންތަކުގެ ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.