ނަވަލޯކާއާ އެކު އައިއެމްޑީސީން އައްޑޫގައި ހިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރު (އައިއެމްޑީސީ) މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްރީ ލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.


އައިއެމްޑީސީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އެވެ. ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްލޭނިން މެނޭޖަރު ނަލާކާ ނިރޮޝަނާ އެވެ.

ޝަކީލާ ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމާ އެކު، އައްޑޫގައި ހިންގާ މި ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަވަލޯކާއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ދެވެން ފެށުމުން މާލެ ނައިސް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް ޝަކީލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރު (އައިއެމްޑީސީ) މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްރީ ލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލާ ދެދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަަނީ. --ފޮޓޯ:ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޝަކީލާ ވިދާޅުވީ، މި އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅޭ އެކި ދުވަސްތަކެއްގައި ނަވަލޯކާގެ ޑޮކްޓަރުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު އައިއެމްޑީސީން ދެވެން ނެތް ހިދުމަތްތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނަވަލޯކާއަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްބަސްވުން ހެދީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝަކީލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަލާކާ ވިދާޅުވީ، ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދާ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އައްޑޫގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށި އައިއެމްޑީސީ ހޮސްޕިޓަލާ އެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ނަވަލޯކާގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވާތީ ދިވެހިންނަށް ހިދުމަތް ހޯދަން އިތުރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.