ބީއެމްއެލްގެ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުގެ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ދެ ލޯނެއް ދޫކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.


ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ބުނީ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ނެގޭ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިތުރުކުރިއިރު، އެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނަކީ އެ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ގަވައިދުން މުސާރަ ޖަމާކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ. މި ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ރަހުނެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.

ލުއި އެކްސްޕްރެސްގެ ނަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 2015 ގައި ދޫކުރީ 100،000ރ. ގެ ލޯނެވެ. މި ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 18 ޕަސެންޓުގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ލުއި މައިކްރޯ ލޯނުގެ ދަށުން 25،000ރ. އާ ހަމައަށް ލޯނު ނެގޭ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. މި ލޯނު ދެއްކުމަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެކެވެ. ކުރިން މި ލޯނު ދޫކުރަމުން އައީ 15000ރ. އާ ހަމަ އަށެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މިހާރު ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް "ލައިފް ސްޓައިލް" ލޯނެއް ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. އަލަށް ތައާރަފު ކުރި މި ލޯނު ރަހުނަކާ އެކު 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ނެގޭނެ އެވެ. އަދި ރަހުނަކާ ނުލައި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ނެގޭނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެތަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ބޮޑު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާ އެކު ލުއި ލޯނު ދޭތީ މީހުން ސުވާލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުތަކަކީ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުތަކުގައި ދޫކުރާ ލޯނު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއީ ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ވާތީ އެވެ.

"ލުއި ލޯނަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ އިން ދޫކުރާ ލޯނެއް. ބޭންކަކުން ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނެއް ދޭ އިރު އިންޓްރެސްޓް ބޮޑުވާނެ. ރަހުނު ކުރާ ނަމަ ލޯނު ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވާނެ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ލުއި ލޯނުގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ އަކީ ސައިކަލް ފަދަ އަގު ބޮޑު ތަކެތި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ލޯނެއް ނަގައިގެން ދެއްކުން ކަމަށެވެ. ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ ފައިސާ އަދާކުރާ ނަމަ މާބޮޑަށް އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ލުއި ލޯނަކީ ބީއެމްއެލް އިން މިހާތަނަށް ދޫކުރާ އެންމެ މަގުބޫލު ލޯނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 40،000 މީހުން މިހާރު ވެސް އެ ލޯނު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.