މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް މިހާތަނަށް ބަޖެޓުން 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރި ދާއިރާ އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 17 ޕަސެންޓް މިދިޔަ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 760 މިލިއަން ރުފިޔާ މުސާރަ އަށް ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދެވަނަ އަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައި ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތްތަަކަށެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކަށް 3.6 މިލިއަން މި އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 16 ޕަސެންޓެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު 3.1 ބިލިއަން ހޭދަކުރީ ރިކަރެންޓް ހަރަދަށެވެ.

ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާތަނަށް ހޭދަކުރީ 371 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) މަޝްރޫއުތަކަށް 485 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި އިރު ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމެންޓް ގަތުމަށާއި މަރާމާތަށް 60 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހިފައި ވަނީ ރިކަރެންޓް ހަރަދުތަކަށެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވުރެ، ސަރުކާރު ހިންގުމަށްދާ ހަރަދު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކަށް މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.