ޝަކުވާތައް އަހާ އުސޫލަކަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ: ފައްޔާޒް

ޝަކުވާތައް އަހާ ޒަމާނީ އުސޫލަކަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ހާސިލްކުރެވުނު ކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށް އެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ވިސްނުން ކަމުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ހާސިލުކުރުމަށްޓަކާ އެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމްސުން ވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި އެކަންކަމާ މެދު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އާ ވިސްނުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކަންކަމާ ހަވާލުކުރެވޭނެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކަސްޓަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ދައްކާނެ އިދާރާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ގެންނަނީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށާއި އިގްތިސާދު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މުދާ އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރުމުގައި ފަސޭހަވާންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.