ބަޖެޓް އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ރައީސްގެ ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭނެ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވާ "ބަޖެޓް ބައިކުރުމާއި އެއް ބައިން އަނެއް ބަޔަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު"ގައިވާ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާ އަކަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ފަސް ޕަސެންޓު ބޮޑު ކުރުމަށެވެ. އެ އަށް ފަހު އިތުރު މަޝްރޫއުއެއް ނުވަތަ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އިން ބޭރުން ހަރަދު ކުރެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ފަހު ކަމަށް އާ އުސޫލުގައި ވެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިފަދަ އުސޫލެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ ހަރަދުތަކަކީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ހަރަދުތަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި މާލީ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު، ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރުމާއި ވަކި ކަމަކަށް ހަރަދެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އެކަމަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.

މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ބަޖެޓެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރީއަކުން ބޭނުންވާ ހަރަދެއް ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ހަރަދު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.

މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރަށް ފާސް ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް ހާއްސަ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ.

ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު ޖުމްލަ އަދަދާއި އާންމު ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް ވަކިވަކިން އަލަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި އެނގެން ޖެހެ އެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރަށް ގިނަވެގެން ހަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެ މިންވަރެއް ހިމަނަންޖެހެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ހަރަދު ކުރެވޭނީ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ބަޖެޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ވަކި ހާއްސަ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކުން އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) މަޝްރޫއުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ބައެއް އެހެން މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫއަކަށް ހަރަދު ކުރާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއެއްގެ އަގު އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާ ހާލަތެއްގައި ރައީސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ އެވެ. ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫއުއެއްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެ މަޝްރޫއުއެއްގެ އަގު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާ އެކު ފެށޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޝްރޫއުއެއްގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަ އިރު ޖުމްލަ އަގުގެ 30 ޕަސެންޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ރައީސްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.