އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސް ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރޭ: ފިނޭންސް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ ޕައިލެޓުންނާއި އެހެން މަގާމްތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރިތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަވެސް އެ ބަދަލެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެސްފި ނަމަ އެއަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރައާ ގުޅިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީގެ މުސާރައަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ޑީއެމްޑީގެ މުސާރަ 86،000 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ކުރި ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ސައްހަ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މުސާރަ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ އެ ބަދަލު ގެންނާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެރިންނަށް މުސާރަ އެންމެ ކުޑަ އެއް ކުންފުންޏެވެ.