އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދެ ގުނަ ވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނަ އަށް އިންޑިއާ އަރާފައި ވާއިރު އެ ގައުމުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދެ ގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ޓޫރިސްޓުން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވަނީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލު އަމާން ވުމުން ކަމަށެވެ.

މިއީ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ، ކިލަނބުވެރިކަމުގައި މި އޮތް ކަންކަން ކާމްވޭ. އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގައި މިހާރަކު ނުފެނޭ ރާއްޖޭގެ މަގުތަކުގައި ހަލަބޮލިކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އިންޑިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ދަތުރުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 82،140 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާއިން 90،474 ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ގައުމު، ޗައިނާ އިން 140،263 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. ތިންވަނަ އަށް ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ގިނައިން އައި އިޓަލީން 75،376 ޓޫރިސްޓުން އައެވެ. ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޖަރުމަނުވިލާތުން އައި އިރު ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް 862،589 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާ އިރު 18.7 ޕަސެންޓުގެ ކުރި އެރުމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެކަނި ވެސް 113،457 ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރި އެވެ. މިއީ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާ އިރު 21 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓޫރިސްޓް އެނދު ބޭނުންކުރި މިންވަރު 66 ޕަސެންޓުގައި ހުރި އިރު މި މުއްދަތުގައި ޓޫރިސްޓުން އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖޭގައި ހަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަމުންދާ އިރު އިންޑިއާގެ އެވޯޑް ހަފުލާތައް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފިލްމްފެއާ ފަދަ އެވޯޑް ހަފުލާތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އިތުރަށް އިޝްތިހާރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ރަނގަޅު މާކެޓުތަކަށް އަމާޒުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.