ރެއިންބޯ އޮންލައިން ފިހާރައިގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.


މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ. ރެއިންބޯގެ އޮންލައިނުން ތަކެތި ގަންނަ މީހުންނަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ތަކެތި ހިލޭ ގެންގޮސްދެ އެވެ.

އެ ފިހާރައިން ގަންނަ ފަރުނީޗަރު ގެންގޮސް ރާވައިދިނުމަށް ވެސް އިތުރަށް ޗާޖެއް ނުކުރެ އެވެ. މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ގޭތެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި، އޮފީސް ނަރުނީޗަރާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ފަރުނީޗަރުތައް އޮންލައިންކޮށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވައިލާފަ އެވެ.

ފަރުނީޗަރާއި ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކުމުގައި އާންމުންގެ ބޮޑު މަގްބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެ ފިހާރައިގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް، މިހާރު މާލޭގައި ފަސް ފިހާރައަކުން ތަކެތި އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.