ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މިފަހަރު ވޮއްމުލި!

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ދިނީ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓުންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ދޭ ސާވިސް ޗާޖް އާންމުކުރާ ވެބްސައިޓް "މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ޗާޖް"ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވޮއްމުލިން ވަނީ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް 725.57 ޑޮލަރު (11،188 ރުފިޔާ) ބަހައިފަ އެވެ. މިއީ ޖޫން މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 122.92 ޑޮލަރު (1،895 ރުފިޔާ) އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދީފައިވަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ޖޫން މަހު ބޮލަކަށް 540 ޑޮލަރު (8،326 ރުފިޔާ) ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހު ބަހާފައި ވަނީ ބޮލަކަށް ބޮލަކަށް 692.53 (10،678 ރުފިޔާ) އެވެ.

ޖޫން މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ދުސިތް ސާނީ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ސާވިސް ޗާޖު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ރިސޯޓު ވަނީ މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖް ދިން ރިސޯޓުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހު އެ ރިސޯޓުން ވަނީ ބޮލަކަށް 690 ޑޮލަރު (10،639 ރުފިޔާ) ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހައިފަ އެވެ.

ފާއިތުވި ދެ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ވެލާ ރިސޯޓުގެ މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓުގެ ހަ ވަނަ އަށް އެ ރިސޯޓު ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ. ވެލާއިން މިދިޔަ މަހު ބަހާފައި ވަނީ މުވައްޒަފަކަށް 605.35 ޑޮލަރު (9،334 ރުފިޔާ) އެވެ. މިއީ ޖޫން މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 2،082 ރުފިޔާ ދަށް އަދަދެކެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި 151 ރިސޯޓު އޮންނައިރު މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖްގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ޗާޖް ވެބްސައިޓަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އެންމެ 54 ރިސޯޓުންނެވެ. މިއީ އެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން "މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ޗާޖް"އަށް ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.