އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ދިވެހިން ހޭދަކުރަނީ 1،000 ޑޮލަރު

އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އަންނަ އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ދިވެހިން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 1،000 ޑޮލަރު ހޭދަކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސްގެ މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ސާވޭ އިން ދައްކައިފި އެވެ.


ދިވެހިން ކުރާ ހޭދަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ސާވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރަނީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިޔަފާރި އާއި ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށްދާ ދިވެހިންނެވެ. އެގޮތުން އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 1،172 ޑޮލަރު އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކުރާ އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި 1،113 ޑޮލަރު އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކުރެ އެވެ. ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާ ދިވެހިން އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި އެވްރެޖްކޮށް 1،003 ޑޮލަރު ހޭދަކުރާ އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި 878 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރެ އެވެ. އަދި ޗުއްޓީއަށް ދާ ދިވެހިން އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 1،085 ޑޮލަރު ހޭދަކުރާ އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި 890 ޑޮލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ.

އެހެން ކަމުން ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރަނީ އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގަ އެވެ. ސާވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިން ހޭދަކުރާ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ދިވެހިން ހޭދަކުރީ 780 ޑޮލަރެވެ.

މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްއެމްއޭ އިން ކުރަމުން އަންނަ ސާވޭ އެކެވެ. ސާވޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ސާވޭ ކުރި ހަފްތާގައި ދަތުރު ކުރި 56 ޕަސެންޓް މީހުންނާ ސުވާލު ކުރި އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި ދަތުރު ކުރި 66 ޕަސެންޓް މީހުންނާ ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.