ހަތަރު މަސް ތެރޭ އެސްއެމްއީ ބޭންކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަށް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ތެރޭ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ލޯނަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފަންނު އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހުކުރުމަށް އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަަކަށް ލޯނު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފަންނުވެރިންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިތަކެއް ހޯދަމުް އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ބޭންކަށް އަދިވެސް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހީވެސް ނުކުރާހާ ވަރަށް އެއަށް ތަރުހީބު އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޭޓާ ނުކުރެވިގެން އަދި މިއުޅެނީ. ކޮންމެ މަހެއްގައި އެބަ އިތުރުވޭ 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އެޕްލިކޭޝަން،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ނުދެވުނު ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު މި އިންސްޓިޓުޝަން ވަރުގަދަކޮށް މިއަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯނަކީ އައިޑީކާޑު ދައްކައިގެން ދެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ލޯނު ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މީހެއްތޯ ވެސް ޔަގީން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް އިރު ވެސް އެސްޑީއެފްސީން ލޯނު ދިނުމުގައި ވަރަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރަހުނު ކުރުމުގައި ވެސް އަދި އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް މިހާ ފަސޭހަ ބޭންކެއް ނުވަތަ ލޯނު ނެގުމުގެ ނިޒާމެއް ދުނިޔޭގައެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެވެސް އުނދަގޫވާ ފަރާތްތަކެއް އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ބަލާނަން އިތުރަށް ފަސޭހަ ކޮށްދެވޭތޯ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ފަސް ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަ އަގެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނަކާއި ސްޓޯރޭޖު ފެސިލިޓީސް އާއި ޕެކިން ފެސިލިޓީސްތައް އަންނަ އަހަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަން ފައްޔާޒު ވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.