ޓެކްސް ދައްކަން ދަތި މީހުންނަށް ލުޔެއް

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތި މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ އަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފި އެވެ.


އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މި ޕޮލިސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދީފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ 29 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އެގޮތުންް، އާންމުކޮށް އިންސްޓޯލްމަންޓް ދިނުމުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓަށް ވުރެ ކުޑަ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކުމުން އިންސްޓޯލްމަންޓް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

މި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން އާންމު އުސޫލުން އިންސްޓޯލްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އިސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މީރާ އިން ބުނެ އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދައްކަން އެދޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ އިސްލާހުތައް އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ އަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ގެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.