އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖެއިން ދިން ފަޅެއް ވިއްކާލަނީ

މާލެ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރި ފަޅެއް އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ކުރިން، ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އަންސާނާ އިހުރު ރިސޯޓާއި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓާ ދެމެދު އޮންނަ މި ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ދޫކޮށްފައި އޮތީ އިންޑިއާގެ އޭޖީ ހޮލްޑިންގްސް އަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަަށް ލީސް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ 16 ޑިސެމްބަރުގެ ކުރިން އެކަން މިިނިސްޓްރީއަށް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ލީސް އެގްރީމެންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަޅަކީ އަންސާނާ އިހުރު ރިސޯޓާއި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ފަޅެކެވެ. ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އޭޖީ ހޮލްޑިންގްސްއާ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 151 ރިސޯޓެއްގައި އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އިތުރު 115 ރިސޯޓެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެ އެވެ.