ތިން އަހަރުން ސޮވަރިން ފަންޑަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ!

ތިން އަހަރު ވީ އިރު ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެ ފަންޑަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ. އަދި 2018 ނިމުނު އިރު އެ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ސޮވަރިން ފަންޑަކީ ކުއްލި ހާލަތުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށްޓަކައި އަދި ތަރައްގީގެ ތަފާތު މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމާއި އިގުތިސާދަށް އައިސްދާނެ ލޮޅުމަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރަން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުން 2017 ގައި އުފެއްދި ފަންޑެކެވެ. މިއީ ސެންޓްރަލް ބޭންކް، އެމްއެމްއޭގެ ރިޒާވްއާ މުޅިން ތަފާތު ފަންޑެކެވެ.

މިފަދަ ރިޒާވް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީން ވެސް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރެ އެވެ. ސިންގަޕޫރު ކަހަލަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް، ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ފަންޑެއް ހިންގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސޮވެރިން ފަންޑު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މި ސަރުކާރުން ފެށި އެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް މިކަމާ ގުޅޭ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގިނަ ލޯންތަކެއް ނެގި އިރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއަކީ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. ސޮވަރިން ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ވެސް އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީންނެވެ. މި ފީން ދިވެހިންގެ އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގާ އިރު ބިދޭސީންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނަގަ އެވެ.