ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް، މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


އެމެރިކާ އަށް އުފަން ބެޒޯސް، 56، އަކީ މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު 148.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު، މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ތާށިކަމުގައި ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ އެއް ކުންފުންޏަކީ އެމެޒޯނެވެ. އެގޮތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އެމެޒޯންގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަށް ބާރު ބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވެ، އެތައް ގުނައަކުން އަންނަނީ ފައިދާވަމުންނެވެ.

ވިޔަފާރި ދިރާސާކުރާ ކުންފުނި ކޮމްޕޭރިސަން އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އޮތް ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަނަރުގެ މަގާމު 2026 ގައި ބެޒޯސް ކަށަވަރުކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުންފުނިން މިހާރު ވޔަފާރީގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއި ފައިދާތަކަށް ބަލާ އިރު، 2026 ގެ މާ ކުރިން ބެޒޯސް ޓްރިލިއަނަރެއްގެ މަގާމަށް އަންނާނެ އެވެ.

ބްލޫމްބާގް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ދިމާކޮށް، އެމެޒޯންގެ ވިޔަފާރި އަށް އައި ބޮޑު ކުރިއެރުމާ އެކު، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުންޏަށް 75.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ބެޒޯސް ޓްރިލިއަނަރަކަށްވުމުގެ މަގުމަތީގައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެން ފެށުމާ އެކު ޓްވިޓާގައި އަންނަނީ އެކި ކަހަލަ ޝުއޫރުތައް ވެސް ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެއް ބަޔަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ދަތި ހާލަތުގައި އެމެރިކާގެ އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ބިކަވަމުންދާ އިރު، ބައެއް މީހުންގެ ތަނަވަސްކަން އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް މައްޗަށް އަރައިގެން ދިއުމަކީ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ

މިކަމާ ގުޅުވައިގެން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރު ބޮނީ ވަޓްސަން ކޯލްމަން ވަނީ ބެޒޯސް ހޯދަމުން އަންނަ ތަނަވަސް ކަމަކީ "ވަރަށް ވެސް ދަހިވެތި" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައިފަ އެވެ.

މި ވަގުުތު ދުނިޔޭގައި ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ހިންގާ އަލްފަބެޓާއި މައިކްރޮސޮފްގެ އިތުރުން ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ސައުދީ އަރަމްކޯ އެވެ.