މުނިފޫހިފިލުވަން ދިރާގުން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް "ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.


ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގިނަ ކޮންޓެންޓް ހެޔޮ އަގެއްގައި އެއްތަނަކުން ބަލާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ތައާރަފްކުރި މި އެޕްލިކޭޝަނުގައި ތަފާތު އެކި ފީޗާތައް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން އެއް ސަބްސްކްރިޕްޝަނަކުން އެއްފަހަރާ އެކި ޑިވައިސްތަކުން ބޭނުންކުރެވޭ ފީޗާ އާއި ރެކޯޑު ކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ބައިތައް އަލުން ބަލާލުން (ކެޗްއަޕް) ކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ދުވަސްވަރު އަލުން ފަށައިގެން އެ ޕްރޮގްރާމް ބަލައިލުމުގެ (ރީސްޓާޓް) ފީޗާތައް ހިމެނެ އެވެ.

ދިރާގު ޕްލޭ މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަންޏެވެ. އަދި މި އެޕް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ސަބްސްކްރިޕްޝަކާއެކު އެއް މަސްދުވަހު ހިލޭ އެޕް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޕެކޭޖެއް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. މި ޕެކޭޖު އެކްޓިވޭޓު ކުރެވޭނީ ޖޫން 15 ގެ ކުރިން ސބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ފުރަތަމަ އެއް މަސް ދުވަހު ހިލޭ މި އެޕް ތަޖުރިބާ ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ މަހަކު ޕެކޭޖް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް 30ރ. ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. މި ޕެކޭޖު މެދުވެރިކޮށް 23 ޗެނަލެއް ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ދުވަސްވަރަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގޭގައި، ލޮކްޑައުންގައި ތިބެންޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، މުނިފޫހިފިލުވުމަށް އޮންލައިން ސްޓްރީމިން ހިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރަން ކުރިއަށްވުރެ އިތުރަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފުކުރި މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލައިވް ޓީވީ އާއި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑްގެ ތަފާތު ގިނަ ކޮންޓެންޓް މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ތާކު ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި މި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގަލް ޕްލޭއާއި ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ އެވެ.