އެޗްޑީސީ އުވާލަން ޖެހޭ: ބޮންޑޭ

ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ދެކޭ ނަމަ އެ ކުންފުނި އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގައި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކަން އެޗްޑީސީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކަން މަޝްވަރާ ކުރި ނަމަވެސް މިވަގުތު ބިން ވިއްކަން ނުނިންމާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތާއި އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިމެނޭ އިރު އެ ބިންތައް ފެންނަ އަގެއްގައި ވިއްކުމުގެ ބާރު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ދިން ޖަވާބާ ގުޅިގެން ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީ އުވާލުމަށްފަހު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއަށް ފެއްތުމަށްފަހު އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ފައިސާ ނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ތަރިކަ މުދާ އެޗްޑީސީން ވިއްކަން، ކުރީގެ އިނގިރޭސީން އިންޑިޔާއަށް އަރައިގެން އުޅުނު ޒަމާނުގައި އީސްޓް އިންޑިއަން ކުންފުނިން އަމަލު ކުރި ގޮތަށް ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުން ހުއްޓަން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ތަރިކަ މުދަލޭ ކިޔާ، ހުޅުމާލެ އެއްކޮށް ވިއްކާލައިފި ނަމަ މާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދެރަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީއަކީ 100 ޕަސެންޓް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ގޯތި ގެދޮރުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް 2001 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޕްލޭން ކުރެވިގެން ތަރައްގީ ކުރާ ރަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމު ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. މާލޭގެ ބިމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ބިންތަކަކަށްވާ އިރު ހުޅުމާލޭގެ ބިން ވެސް އޮންނަން ވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ގްރޭޓާ މާލޭ އޭރިއާއޭ ކިޔާ އިރު ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދު ވެސް ހިމެނެނީ މާލެ ސިޓީގެ ދަށުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިން އޮތުން އެއީ ބިރުވެރިކަމެއް. މިއީ ޕޮސިލީ ލެވެލްގެ މައްސަލައެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަން ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވެސް ވަނީ ބޮންޑޭގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެޗްޑީސީ އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ފުވައްމުލަކު ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ދިއްދޫ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، މަތިވެރި ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ހަދާފައި އަޅުގަނޑުގެ ބިންތައް ހަވާލު ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހިންގޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮންޑޭގެ ވިސްނުމާ ބައެއް މެންބަރުން ދެކޮޅު

ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީން އުވާލަން ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހެޅި އިރު މިއަށް ވުރެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުން ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު މަގްސަދެއްގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓަކީ ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ މަގްސަދު ހާސިލުވޭތޯ ނޫންތޯ ބެލުން. ބަލައިފައި ގޯސްކޮށް ކަމެއް ހިނގާނަމަ ރަނގަޅުކުރަން އެދުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ތަނެއް އުވާލަން ޖެހޭ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ނަމަ އެ ރިކޮމަންޑޭޝަން ވެސް ސަރުކާރަށް ދެވޭނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމު ވެސް ވިދާޅުވީ، ބިން ވިއްކުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު އެޗްޑީސީން ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ.

"މީގެ ތެރެއިން އެހެން މައްސަލައެއް މި ފެންމަތިވީ. އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން. ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ މައްސަލައެއް. މިއީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށްވާތީ މި ކުންފުނިން ބިން ވިއްކޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަން މިހާރު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައި އޮތް ގޮތް. ދިވެހި ދައުލަތުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.