ޝިޕިން އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީވާން އިތުރު އެއް މަސް

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 15 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޝިޕިން އޭޖެންޓުން މި މަހުގެ 17ގެ ކުރިން އެ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ގެނައި ބަދަލާއެކު އިތުރު އެއްމަހުގެ މުއްދަތެއް އޭޖެންޓުންނަށް މިހާރު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ޝިޕިން އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީވާން އެންގީ، އެކި ނަންނަމުގައި އެޖެންސީތަކުން ފީތައް ނަގާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށެވެ. އެޖެންސީތަކުން ގިނަ ފީތަކެއް ނަގާތީ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޝިޕިން އެޖެންޓު ނުވަތަ ފްރައިޓު ފޯވާޑަރަކު، ޑެލިވަރީ އޯޑަރު ދޫކުރުމަށް ޝިޕިން އެޖެންޓު ނުވަތަ ފްރައިޓް ފޯވާޑަރާ ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ކުރިން ނަގަމުން އައި އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮންސައިނީގެ އަތުން ފްރައިޓުގެ އިތުރަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލިވަރީ އޯޑަރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 500ރ. ނެގޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ބުންޏެވެ.

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު، ޝިޕިން އެޖެންޓު ނުވަތަ ފްރައިޓު ފޯވާޑަރަށް ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ފުރައިޓާއި ޗާޓަރު ކުލި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތައް އާއްމުކޮށް އަންގަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުން 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީވި ކުންފުނިތަކުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ވެސް ވަނީ އެ ކުންފުނިތަކަށް އަންގައިފަ އެވެ.