ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވާނެ: އަމީރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަކީ ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށާއި އާއްމުންނަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. މިގޮތަށް ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 462.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމާ އެކު ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ވަނީ މި ބަދަލަކީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުންފުނިތައް ވިއްކާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމަކީ ކުންފުނި ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ކޮރަޕްޝަނަށް އޮންނަ މަގު ކުޑަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެފިޝަންސީ ގެނެވި، ވޭސްޓް ކުޑަކުރެވި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފައިވާ ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ޑިވިޑެންޑެއް ވެސް ލިބުން،" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުނިތައް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅަ އެވެ. އަދި ހިއްސާ ވިއްކާނީ ދިވެހިންނަށް ކަމެއް ނުވަތަ ބޭރު މީހުންނަށް ކަމެއް ވެސް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށެވެ. މިކަންތައްތައް ނިންމާނީ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާ ގުޅިގެން ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ބޭރުގެ އެހީއާއެކު އޭގެ ވަރަށް އިންޑެޕްތު ސްޓަޑީއެއް ހަދަން. ކޮންކޮން ކުންފުނިތަކެއްތޯ ލިސްޓު ކުރާނީ. ލިސްޓު ކޮށްގެން ކިހިނެއްތޯ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރެއް ހޯދާނީ. ނޫނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އައިޕީއޯއަކަށް ދާނީ. އައިޕީއޯއަކަށް ދާނީ ރާއްޖޭގައިތޯ ބޭރުގައިތޯ،" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.