ބީއެމްއެލުން ވެހިކަލް ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު ކުޑަކޮށްފި

އުޅަނޑުތައް ގަންނަން ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ވެހިކަލް ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު އެ ބޭންކުން މިއަދު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.


މި ގެނައި ބަދަލާއެކު އުޅަނދުފަހަރު ގަންނަން ލޯނު ނަގާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 15 ޕަސެންޓު އިންޓަރެސްޓްެ ރޭޓުގައި 500،000ރ. އާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭނެ އެވެ. ކުރިން މި ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ހުރީ 18 ޕަސެންޓުގަ އެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނިގޮތުގައި އިތުރު އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރާ މި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ފަސް އަހަރު ލިބޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، މުޅި އުޅަނދަކީ އިލެކްޓްރިކް އުޅަނދެއްނަމަ ވެހިކަލް ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް މިހާރު ވަނީ 14 ޕަސެންޓުން 12 ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބީއެމްއެލުން އުޅަނދު ގަންނަން ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ދޫކުރަނީ އެ ބޭންކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން އެކަނި ގަނެވޭ ގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭންކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހުންނަ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް އުޅަނދުތައް ގަނެވޭނެ އެވެ.

ވެހިކަލް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން އަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ސައިކަލާއި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގެ އިތުރުން ޖެޓް ސްކީ އާއި ޑިންގީ ފަދަ އިންޖީނު އަޅާފައިވާ އުޅަނދު ވެސް ގަނެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސްއެމްއީ ބޭންކިން މޫސާ ނިމާލް ވިދާޅުވީ މި ބަދަލާއެކު މުޅި މާކެޓުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އުޅަނދުގަތުމަށް އެންމެ އަގު ހެޔޮ އަދި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ލިބިގެންދާނީ ބީއެމްއެލުން ކަމަށެވެ.