ވިޔަފާރި / ކުދި ވިޔަފާރި

ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެޗްޑީސީގެ "އީޖާދީ މަންސަ" މުބާރާތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

21 ނޮވެމްބަރ 2020 - 13:42

34 comments
angry icon 68%

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އީޖާދީ ހިޔާލު ހުށައަޅައިގެން ވަނަތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް، އެޗުޑީސީން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

"އީޖާދީ މަންސަ"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ފަސް ކެޓެގަރީއަކުން އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލު ހުށައަޅަން ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން އެއް ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް، އެއް އަހަރު ވަންދެން ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން 550 އަކަފޫޓުގެ ފިހާރަ ގޮޅިއެއް ލިބެ އެވެ. އަދި ދެ ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަ މަހުގެ ކުލި މައާފުކޮށްދޭ ގޮތަށް ވެސް، އެޗުޑީސީން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މުބާރާތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އޮންލައިން ވިޔަފާރިތަކަށާއި ގޭގައި ކުރާ "ހޯމް ބޭސްޑް" ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާއި އާ ހިދުމަތްތަކުގެ އީޖާދީ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

އެޗުޑީސީން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ބައިވެރިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އިތުރު ތަފްސީލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ކުޑަކޮށް އާއްމު އިގްތިސާދުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވަން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 7000 ފްލެޓް މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ނަންތައް މިހާރު އަންނަނީ އިއުލާންކުރަމުންނެވެ. އެ ފްލެޓްތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

34 ކޮމެންޓް, 110 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 28%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 69%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

Ali Yoosuf

23 November 2020

ވަކި މީހަކަށް ފިހާރަތައް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ރޭވިގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއްތީ

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

23 November 2020

އިންޓަލެކްޗުއަލް ގާނޫނެއް ނެތް ގައުމެއްގަ މީހެއްގެ އަމިއްލަ އީޖާދީ ވިސްނުމެއް އޮފީހަކަށް ސަބްމިޓް ކުރާ ހިސާބުން އެހެން ބަޔަކު އެ ޚިޔާލު ވަގައް ނަގައިފި ނަމަ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

22 November 2020

އަޗާތަޅަން އުޅޭ ޕާޓީކުދިންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ފިހާރަހަދާ ތަނާއި އަދި ބިޒްނަސް ޕްލޭން. ކިހާ ފައްކާ. ވައްކަން ކުރިޔަސް ނޭންގޭނެއޭ މީހަކު ބުނިއަޑުއެހިން. އެއަށްވުރެ އޭނާ ފެންވަރު ރަގަޅުވާނެޔޯ.. އެކަމަކު މިކަން ނޭންގޭ ދިވެހިރައްޔިތަކު އެބަހުރިތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދޫ

22 November 2020

އެގޮތަށް ނުދެވޭނެ ތިޔައީ އޮޅުވާލުމެއް.ހިލޭ އިމާރާތް ލިބޭ މުބާރާތް ނުބޭއްވޭނެ.ރޭވިފައިވާ ވަކިމީހަކަށް އިމާރާތް ދިނުމްށް ރޭވޭ ރޮކެޓެއްކަމަށް ދެކެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތަދޫ ހުސެން

22 November 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގިނަ މީހުންނަށް ފޯރު ކޮއްދިނުމުން ވިޔަފާރިތައް ތިޔާގިވެ އަގްތިސޯދު ހިނގާނެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ގާބިލް މީހުން ވިޔަފާރި ފަށާނެ.. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުލިދައްކަމުން އަންނަ އަލަށް ފަށާ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑޭނީ.. ކުލި މާފް ނުކޮށް ފަށާނެ ފައިސާ ނުވަތަ ފިނޭންސިން ދިނުމަކުން ގޯހެއް ނެތް.. ރިސޯޓް ތަކުގެ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ކަށަވަރު ކޮއްދީބަލަ، ރާއްޖެ ވަންނަ ޑޮލަރު ބޭންކުން މާރުކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވަބަަލަ،

The name is already taken The name is available. Register?

އަރުވާލި އާދަނުގެ ސިޔާސީ ހާސަރު

22 November 2020

ވަރަށް ސަޅި ފެށުމެއް. ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރުގެ ޒުވާން ވިސްނުމަށް މަރުހަބާ. ވަޒީރު ފައްޔާޒު ޑީއެމްޑީ ( އެޗްޑީސީ ) ދެބޭފުޅުން ޒުވާނުންނަށް ތިޔަ ފަހިކޮށް ދެއްވީ ނާސިރު 21 މައުމޫން 30 ނަޝީދު 3 ވާހީދު 2 މިރާއްޖޭގައި 56 އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ( ޒުވާން ) އަދި ( އުފެއްދުން ފިކުރަށް ) ނުދެއްވާ ވަރުގެ ފަހި ފުރުސަތެއް. ( ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްވެސް ތިޔަ ޕްރޮގްރާމް )ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންފެނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަފްލާ

22 November 2020

ސިކުނޑިނެތް އިބޫގެ ވިސްނުމެއްވެސްނތް އެގެންމީހުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ވެރިމީހާ ހުންނަނީ ނަމެއްގަ އރއްޗެއް ލިޔެފަ ދިނީމަ ކިޔަން އިނގެނީވެސް ފޯޑިޔަމުތަކުގަ އަބަދު ލިޔެގެން ކިޔަނީ މީ ފެންވަރު

The name is already taken The name is available. Register?

މީމަގޭ ހިޔާލު

22 November 2020

ވަރަށް ވަރަށް ގޯސް ކަނޑައެޅިގެން ވަކިބަޔަކަށް ކޮށްދޭކަމެއްތީ ކޮރަޕްޝަނާ ވައްކަން ތިކުރަނީ ވަރަށް އާގޮތްގޮތަށް ފެންހުސްކުރި ފުޅިއަކަށް ރާއަޅައިގެން ބުއީމަ އެވަނީ ފެނަށްތޯ؟ ހިޔާލާ މައްސްވަރާއަކީ އަދި ތިޔަޒާތަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން ކަމެއް ކުރާނެ ގޮތްނޭނގޭނަަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭދާއިރާއަކުން ކިޔަވައިގެން ތިބިބައެއްގެ ލަފާހޯދުމަށް ދަންނަވަން އަދި ކަނޑަޅާ ފަންތިތަކަކަށް ބިޑު އުސޫލުން ތިތަންތަން ހުޅުވާލުމަށް ދަންނަވަން ބްރޯހެދިގެން ނޫޅުއްވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްވެރިޔާ

22 November 2020

އާއިލީ މުދާގަޑެއްކަމަށް ހީވީބާ؟ އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މުދާ. ކޮބާ ޤާނޫނު؟

The name is already taken The name is available. Register?

HASSAN RASHEED

22 November 2020

ފައިސާވެސް ދެއްޗޭ އޭރުންތާ ތިކަންވަނީ 10މިލިއަން އޯކޭ ވާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

22 November 2020

ބަލަ ދަޑިފޮށި ފުލެޓުގެ ފިހާރައިގެމިން އަކަފޫޓު ހާދަބޮޑޭ ސުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންނައްފެނޭތަ ހަދާދޮގު

The name is already taken The name is available. Register?

ބާބޫޖީ

22 November 2020

މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށްއައިސް ރާއްޖެގެ އިގްތިސޯދު ދަށަށްގޮސް ސަރުކާރުގެ ޚަޒާނާ ހުސްވެ ދެން ހަދާނެގޮތެއް ނޭގުނީމާ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިގްތިސޯދީ މާހިރުންގެ ލަފާ ނުހޯދަންވެގެން މަކަރުން މީހުންގެ ޚިޔާލްހޯދަން ކުރާކަމެއް. މިމީހުންނަކަށް އިގްތިސޯދު ކުރިއަރުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭގުނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!