އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ، ލިސްޓުގެ ދެވަނައަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނަ އަށް އިންޑިއާ އަރައިފި އެވެ.


ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެފައިވަނީ މި މަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެކަނި ވެސް އެ ގައުމުން 2،031 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެ އެވެ.

ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވިފަހުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،449 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރަޝިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު 7،512 މަދު އަދަދެކެވެ. މިހާތަނަށް ރަޝިއާއިން 12،961 ޓޫރިސްޓުން ވަނީ އައިސްފަ އެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ އެ ގައުމާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ "ޓްރެވަލް ބަބުލް"ގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމުން ކަރަންޓީނު ވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 441،952 އަރައިފަ އެވެ. ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން އައި 59،105 ޓޫރިސްޓުން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.