ވިޔަފާރި / ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ އިން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު ހަންޏާމީދު އަށް

ސްޓެލްކޯއިން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

ސްޓެލްކޯގެ "ސްޓެވޯ" ވޯކްޝޮޕްގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް އދ. ހަންޏާމީދު އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އާންމުންނަށް ދައްކައިލި މި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކީ 300 ކިލޯވޮޓުގެ 300 އެސްޓީޑަބްލިއު މޮޑެލްގެ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ.

ސްޓެވޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކުރި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުގެ ތެރޭގައި 300 އާއި 600 އާއި 800 އެސްޓީޑަބްލިއު މޮޑެލްތައް ހިމެނެ އެވެ. މި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުތަކަށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާފައިވާއިރު ލޯކަލް ވޮރެންޓީ ވެސް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި އާފްޓާ ސޭލް ސާވިސް އާއި އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ސްޓެވޯ އިން ދޭނެ އެވެ.

މި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުތައް އުފައްދަނީ ސްޓެވޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރުންނެވެ. އެއީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރި ބައެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މި ޖަނަރޭޓަރު ސެޓުތަކަކީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ލިބެން ހުންނަ ޖަނަރޭތަރުތަކާ އެއް ފެންވަރުގެ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި އެހެން ޖަނަރޭޓަރުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ އަމާޒަކީ އިންޖިނިއަރިން ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ ކުރިއަރުވާ ކުންފުންޏަކަ ށްވުމެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސްޓެވޯ ވޯކްޝޮޕްގައި ކާރު އެސެމްބަލް ކުރަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

39 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 58%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 23%
icon inlove icon inlove 13%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ގުދުގުދާބެއްޔާ

24 October 2021

ސްޓެލްކޯއިން ހެދީ ޖަނަރޭޓަރ ގެ ތޮށިގަނޑު ދެން ހުރިހާއެއްޗެއް އެއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި ތަކެތި! ތިޔަށް ކިޔަނީ އެސެންބުލް ކުރުން އުފެއްދުމެއްނޫން!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަނަރޭޓަރުތައް

23 October 2021

މީ ލޮނުފެން އަޅައިގެން ހިނގާ ޖަނަރޭޓަރެއްތަ؟ އާޓިކަލް ނިމުނުއިރުވެސް އޮޅުމެއްނުފިލި. މިޔޮއް ސޯލާ ޒަމާނުގަ ތެޔޮ އަންދަން މަޖުބޫރުކުުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްތާ

23 October 2021

އޮނަރަބްލް އަފީފް ދީދީ އަށް އަނެއްކާ ކަމުދޭތޯ ފުރަތަމަ އައްޑުއަށް ނުގެންގޮސް ހަންޏާމީދޫއަށް ތިޔަ ގެންދިއައިމަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތަދޫ 2

23 October 2021

އެސެމްބަލް ކުރިއަސް އުފެއްދިޔަސް އޭގެ މަސައްކަތް އެކުރަނީ އަހަރެމެންގެ މީހުން، އަދި އެކަމުން ލިބޭނީ އެމީހުންނަށް އިތުރު ހުނަރާ ކުރިއެރުން، އެކަމަށް ޝުކުރެވެރިވޭ، ބަޔަކު އެއްޗެކޭ ކިޔާއިރަށް ތިޔަ ތެޅިގަންނަނީ ކިހިނެއްތަ؟ ދެން ގައުމު ތަރައްގީ ނުވެގެން ކޮން ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ، ދިވެހިންގެ ފުދުންތެރިކަން ނެތިގެން ކޮން ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މުގު

23 October 2021

ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކުދިން ފޮށިގަނޑުތައް ގެޔަށް ގެނެސް ފަރުނީޗަރު އުފައްދާދޭ. ގަރާޖުގަ އުޅޭ މެކޭނިކް ސައިކަލު އުފައްދާދޭ، ދެން މިހާރު ސްޓެލްކޯއިން ޖަނަރޭޓަރު އުފައްދާދެނީ. ސްޓެލްކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ފަރުނީޗަރު ފިހާރައިގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ތަފާތެއް ނުފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަދުރުއްދީން

22 October 2021

ބޭރުން ގެނެއްސަ ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް އެސެންބުލްކުރަން ދެތިން ބޯލްޓްއަރުވާ އިސްކުރު ބާރުކުރީމަ ތިކުދިން އެއްޗެއް އުފެއްދިކަމަށް ކިހިނެތްވަނީ! އެހެންވެއްޖެއްޔާ ފަރުނީޗަރު ފިހާރަތަކަށް ގެނެއްސަތިބޭ ފަރުނީޗަރު އެސެންބުލްކުރާމީހުން ފަރުނީރު ހެދުމާ އުފެއްދުމުގަތާ އެއުޅެނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯނާ

22 October 2021

މިޒަމާނުގައި ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކާމިޔާބުތައް ހޯދިއެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ނީލަމްޝެހެ

22 October 2021

އެސެމްބްލް ކުރީމަ އެއީ މުޣުނީގެ އުފެއްދުމެއް. އޮޅުވާލިއަސް ފުކެއް ބޮޑުވަރު

The name is already taken The name is available. Register?

ހެވެއްނު

22 October 2021

އުފެއްދުމަކަށް ވާނީ ބޭރުގެ އެއްޗެހި ބޯކޮށް ބޭނުންކުރިއަސް. އެސެމްބްލިންއަކަށް ވާނީ ސީދާ މޮޑެލް ހުރިގޮތަށް ގެނެސް ރޭވީމާ. ކޮޕީކޮށްގެންވެސް ދަސްކުރަންވީ. މޮޅެތި އިންޖިނިއަރުން ތިބޭ ކޮމެންޓްކުރަން. އޭރުން ހިލޭ އިންޖީނާ ކަރަންޓު ލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢއއދދެދ

22 October 2021

ސްޓެލްކޯ އިންް އުުފެއްދި މުޤްނީ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރު އުފެއްދުމަށް އިންޖީނައި ލައިނަރު އަދިއެހެނިހެން ބައިތައް ގެނައީބޭރުން އެސެމްބަލް ކުރީ ސްޓެލްކޯ ގެ ކުޅަދާނަ އިންޖިނޭރުން ގޫގްލް އަދި ޔޫޓިއުބް ބަލައިގެން ސްޓެލްކޯ ގަރާޖްގައި އުފެއްދުންް ތެރިކަން އަންނާނީ އެކި ގޮތަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ލަދެއްނުގަންނާނެ

22 October 2021

ޖަރުމަން، ޖަޕާން، ފަދަ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުން ލަދުން އެބައުޅޭ. 300 މެގަވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބޭނުންވެގެން އިގިރޭސިވިލާތުން ބިޑްކޮއްފަ އެބައޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454