25 ރަށެއްގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވުމާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނީ 25 ރަށެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއެކު، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މިދިޔަ މަހުގެ 19އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނައި ނަމަވެސް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ވަނީ، އާއްމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ހުރިހާ ނަމާދެއް މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަ ދީފައި ނުވަނީ ލޮކްޑައުން އާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްތަކާއި މީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތައް ކަމަށްވާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނ. ވެލިދު އާއި އެ އަތޮޅު މަނަދު އާއި ކ. މާފުށި ހިމެނެ އެވެ. އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅު އަދި ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްއް ހިމެނެ އެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި ލިސްޓުގައި، މިހާރު މޮނިޓަރިން އިން ނަގައި އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ރަށްތައް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މާލެއިން ބޭރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނުނު، ހއ. އުލިގަމާއި އެ އަތޮޅު ތަކަންދޫ ހިމެނެ އެވެ. އެ ރަށްރަށުން ބަލި ޖެހުނު މީހުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން

މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

- ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިޔުން، އަދި އަމިއްލަ މުސައްލައެއް ގެންދިޔުން

- މާސްކް އެޅުމާއި ރޯގާ ޖެހި ކިނބިހި އަޅާނަމަ މިސްކިތަށް ނުދިޔުން

- ނަމާދު ނިމުމަށް ފަހު މިސްކިތުގައި ގިނަ އިރު މަޑުނުކުރުން، ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް ނުދިޔުން

- ޖަމާއަތުގައި ސަފުހެދުމުގައި ގައިދުރުކަން ނުބެހެއްޓުން.

- މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އަޅާފައި ނެތުން، ނަމާދު ވަގުތުގެ ކުރިން މޮޕުލައިގެން މިސްކިތް ދޮވުން

- މިސްކިތުގައި ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރުން، އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުން ޖެހިގެން ނޫނީ އޭސީ ބޭނުން ނުކުރުން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ހުއްދަ ދީފައިވާ ރަށްރަށުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުވާ ބަލި މީހަކު ހުރެގެން ލޮކްޑައުންކޮށް ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި ނަމަ އެ ރަށެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާ ވަރަކަށް، ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ވެސް ލުއި ތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.