މުނިފޫހިފިލުވުން / ޓީވީ ޝޯ

ފިރިންނަށް ވުރެ އާމްދަނީގައި ކާމިޔާބު ތަރިން

ރުޕާލީ އާއި ދިވްޔަންކާ.

28 ޖުލައި 2022 - 08:02

1 comments

ފިރިހެން ތަރިންނާ އެއްވަރަށް މަސައްކަތްކުރިޔަސް ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެން ތަރިންނަށް ލިބޭތީ މީގެ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ. ފިރިހެން ތަރިންނާއި އަންހެން ތަރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެ ތަފާތުކުރުން މަޑުމަޑުން އުވެމުންދާ މަންޒަރު އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ޓީވީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޖޯޑުތަކަށް ބަލާއިރު އަންހެން ތަރިންގެ މަގްބޫލުކަމާއި އެ މީހުންގެ ރޯލާ އެއްވަރުގެ އުޖޫރައެއް މިހާރު ލިބެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ، އެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އުޖޫރައެއް ލިބޭ ބައެއް ތަރިން އެބަ އުޅެ އެވެ.

މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އަންހެން ތަރިންނެވެ.

ރުޕާލީ ގަންގުލީ

ރުޕާލީ ގަންގުލީ.

ރުޕާލީއަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ޝޯ، "އަނުޕަމާ" ގައި އަނުޕަމާގެ ރޯލު ކުޅޭ ތަރިއެވެ. އަނުޕަމާގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ އެ ޝޯގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ވަރަށް ރުޕާލީ ނަގާ ފީގެ އަދަދު ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

އަނުޕަމާގެ ފިރިމީހާ އަކީ އިޝްތިހާރު އުފެއްދުމުގައި އުޅޭ އަޝްވިން ކޭ ވަރްމާ އެވެ. އަޝްވިންއަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާރު އަނުޕަމާއަށް ލިބެ އެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަމުން އައީ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް 1.5 ލައްކަ ރުޕީސްގެ މަގުންނެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ޝޯއަށް އެ ޑްރާމާވެ، މިހާރު އޭނާ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް ތިން ލައްކަ ރުޕީސް ނަގާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ރުބީނާ ދިލައިކް

ރުބީނާ.

ޓީވީ ބައެއް ޑްރާމާތަކުން ފެނިފައިވާ ރުބީނާ އިނދެގެން އުޅެނީ އެކްޓަރު އަބިނޭޝް ޝުކްލާއަށެވެ.

ބިގްބޮސް 14 ކާމިޔާބުކުރި ރުބީނާ، އޭނާ ކުޅޭ ޑްރާމާ އިން ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް 80،000 ރުޕީސް ނަގަ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޑްރާމާ ކުޅެގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ދިވްޔަންކާ ޓްރިޕާތީ

ދިވްޔަންކާ ޓްރިޕާތީ.

ދިވްޔަންކާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގުނީ، ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި، "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގައި އިޝިތާގެ ރޯލުންނެވެ. އޭނާ ކުޅުނު ރޯލާ އެކު މަގްބޫލުކަން އިތުރުވެ، އިތުރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ލިބެމުންދާއިރު ދިވްޔަންކާ ކުޅޭ ޑްރާމާތަކުގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް 80،000 އާއި އެއް ލައްކަ ރުޕީސްއާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަ އެވެ.

ދިވްޔަންކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ އޭނާއާ އެކު ޔޭހޭ މޮހައްބަތޭންގައި ފެނުނު ވިވޭކް ދާހިޔާއާ އެވެ.

ބާރްތީ ސިންގް

ބާރްތީ ސިންގް.

ބާރްތީއަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގްބޫލު އަންހެން ކޮމޭޑިއަން އެވެ. ޓީވީ ޝޯތައް ހޯސްޓްކުރުމުގެ އިތުރުން "ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ" ކަހަލަ ބޮޑެތި ޝޯތަކަކުން އޭނާ ފެނިފައިވެ އެވެ.

ބާރްތީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ ސްކްރީންރައިޓާގެ ގޮޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެކަކާ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ، ހާޝް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދެގުނަ ބާރްތީއަށް ލިބޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

ދީޕިކާ ކައްކަރު އިބްރާހިމް

ދީޕިކާ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީވީ ޑްރާމާތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ދީޕިކާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގުނީ "ސަސުރާލް ސިމަރް ކާ" ގައި ސިމަރްގެ ރޯލުންނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ހަ އަހަރަށް ދެމިގެންދިޔަ އެ ޝޯގެ އިތުރުން ބިގްބޮސް 12 ވެސް ކާމިޔާބުކުރި ދީޕިކާ އުޅެނީ އެކްޓަރު ޝުއައިބް އިބްރާހިމްއާ ކައިވެނިކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު ޝުއައިބަށް ވުރެ ދީޕިކާގެ މަގްބޫލުކަން ބޮޑެވެ. އެހެންވެ، އޭނާ ކުޅޭ ޑްރާމާތަކުގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް ވެސް 70،000 އާއި 80،000 ރުޕީސްއާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަ އެވެ.

1 ކޮމެންޓް, 4 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 100%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަން ނުބައި

28 July 2022

އަބިނަވް ޝުކްލާ ކިޔަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454