މުނިފޫހިފިލުވުން / ހޮލީވުޑް

ކަޅު ލިޓްލް މާމެއިޑެއް އުޅޭތީ މިލިއަން ޑިސްލައިކް

.

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 - 07:39

16 comments

ޑިޒްނީގެ ކްލެސިކް ޕްރިންސެސް އެނިމޭޝަން ކަމަށްވާ "ދަ ލިޓްލް މާމެއިޑް"ގެ ލައިވްއެކްޝަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ނެރުމާ އެކު ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށް އެ ކަމު ނުގޮސް، ޑިސްލައިކްގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

ލިޓްލް މާމެއިޑްގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް ނެރޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށް ކާސްޓު އިއުލާނު ކުރުމާ އެކު ހުޅަނގުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނީ ނުރުހުމެވެ. އެއީ "ދޮން" ލިޓްލް މާމެއިޑްގެ ބަދަލުގައި ފިލްމަށް ކަޅު ނަސްލުގެ އެކްޓަރެއް ކާސްޓު ކުރުމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން އައީ މިއީ ހަގީގަތާ ދެކޮޅު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ކަޅު ނަސްލުގެ މާމެއިޑެއް ނޫޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އަލަށް ނެރުނު ޓީޒާއާ އެކު އެ ވާހަކަތައް ވަނީ އަލުން ދައްކަން ފަށައިފަ އެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ޓީޒާ ކަމަކު ނުދިޔަ އެވެ. ރިސާޗުކުރި މީހަކު ބެލި ބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި ލިޓްލް މާމެއިޑްގެ ޓްރެއިލާ އަށް ވަނީ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑިސްލައިކް ލިބި ދެ މިލިއަނާ ކައިރީގަ އެވެ.

އަދި އެތައް ބަޔަކު ބުނަމުން އަންނަނީ ލިޓްލް މާމެއިޑަށް ކަޅު ނަސްލުގެ އެކްޓަރެއް ކާސްޓު ކުރުމަކީ ރޭސިސްޓް އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ލިޓްލް މާމެއިޑް ކާޓޫނު އުފައްދާފައިވަނީ ޑޭނިޝް ފުލޯކު ވާހަކައަކަށެވެ. އަދި ޑިޒްނީގެ އޮރިޖިނަލް ލިޓްލް މާމެއިޑް ފިލްމުގެ ކާސްޓުން ވެސް ވަނީ އެ ނިންމުން ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ. ކާސްޓުން ބުނިގޮތުގައި ލިޓްލް މާމެއިޑް އަކީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ މާމެއިޑެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވަކި ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުންޏެވެ. އަދި މާމެއިޑަކީ ހިޔާލީ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފަ އެވެ.

ލިޓްލް މާމެއިޑްގެ ރޯލަށް ކާސްޓުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހެލީ ބެއިލީ އެވެ. އެ ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

16 ކޮމެންޓް, 27 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 11%
icon sad icon sad 11%
icon angry icon angry 56%
icon wow icon wow 11%
icon inlove icon inlove 11%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޅީޜަޜޤ

17 September 2022

ސޮނޯ ވައިޓު ކުޅެންވީނުން ކަޅު މީހަކު ލައްވާ. އެއީވެސް ހިޔާލީ މީހެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ވިންސްމޯކް ސާންޖީ

18 September 2022

ސްނޯ ވައިޓަށް އެނަން ކިޔަނީ ކަމެއް ވެގެން ދޯ. ތަނެއް އޮވެއްޖެއްޔާ ވާނެ އިނގޭ ބޯ ކޮއްޕަން

The name is already taken The name is available. Register?

ހިމަ އަހުމަދު

17 September 2022

ބޮޑީ ޕޮސިޓިވް ފުލަސް ސައިޒް ލިޓުލް މާމައިޑް ފިލްމެއް ވެސް ނެރެންވީ، މާލަސްވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިރު ސައި

17 September 2022

މާލޭ މީހުން ރޭސިޒަމްގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަންނަނީ ހިނި.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަމަރު

17 September 2022

ލިޓުލް މާމެއިޑަކީ ދޮން ކެރެކްޓާއެއް އެ ރޯލު ކަޅު ކުއްޖަކު ކުޅުނީމަ އައިބު ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިސްޓަރ ޓިނޭ

17 September 2022

މި ޔޫރަޕުގެ ދޮންމީހުން ގެ ގަމާރު ކަމުން ހަމަ ހައިރާން ވެއްޖެ. ކަޅު ނަސްލުގެ މާމެއިޑެއް ވީމާ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވީޔޯ. މިގަމާރުން މާމެއިޑުން މީ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ނެރުނު ހަގީގަތެއްބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޭޔިިޕް

16 September 2022

ބުރޯ އަށް އޮޅިގެން ތިއުޅެނީ! ސައިރަން ބަލާބަލަ ކޮން ކަޅެއް ދޮނެއްތަ?

The name is already taken The name is available. Register?

ތުމް

16 September 2022

މިއީ ތަހުޒީބު ލޯހުޅުވިފަ އޮތް ޒަމާނޭ އެންމެންވެސް ކިޔާނެ އެކަމަކު ކުރިއެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް ބުލީކުރުމާ އަނިޔާކުރުން މެކުހަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

48343

16 September 2022

މިކަން ހަރުކަށިޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚހގ0ުުިގުގ

16 September 2022

ހުޅަނގުގެ ރޭސިސްޓް ރޭޕިސްޓުންގެ އަސްލު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ސިފަ އަބަދުވެސް ފާޅުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނައްޓޭ

16 September 2022

ދޮން މީހުންގެ އަސްލު. ނިކަން ދެއްކެންވެގެން ނޯ ރޭސިޒަމްއޭ އީކުއަލަިޓީއޭ ކިޔައިގެން ފޯރި ނަގާނެ. އަސްލު ހިތުގަ އޮންނަނީ އެހެން އެއްޗެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454