"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.


ކޯޓްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ "ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ކޯޓްގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ސެކްޝަނުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ދައުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ހޯދާ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ސެންޓަރުން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެވެ.

ކޮކޯ ހަސަން ބުނެފައި ވަނީ އަބްދުﷲ ވިޝާމް ލިޔުނު "ވިޝްކާ" ގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުނު މަހުދީ އަހުމަދާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން "ވިޝްކާ" އަކީ އޭނާގެ އެއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހަސަން "ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މަދަނީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ބެލޭނީ ކޯޓަށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނީ "ވިޝްކާ" އަކީ ކޮކޯ ހަސަންގެ އެއްޗެކޭ ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި ފިލްމު ނިންމާފައި އޮތީ އޭނާގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ނެތި ކަމަށެވެ. ރިޝްމީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ "ވިޝްކާ" އަކީ އޭގެ ވާހަކަ ލިޔުނު މީހާ އާއި ސްކްރިޕްޓް ލިޔުނު މީހާ އަށް ފުލް ޕޭމަންޓް ދީފައި އޭނާ ގަނެފައި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އޭގެ މިލްކުވެރި ކަމަށް އެހެން މީހަކަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު "ވިޝްކާ" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

ރިޝްމީ މިއަދު ބުނީ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރިމިއާ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

"ވިޝްކާ" ގެ ޓްރެއިލާއެއް.

"ހަވީރު ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓް މި ބާއްވަނީ މީޑިއާތަކާއި ފިލްމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފިލްމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަ އިންވައިޓީސްތަކަށް،"ރިޝްމީ ބުންޏެވެ. "ދެން ހަމަ އެ ރޭ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ދެ ޝޯ އޮންނާނެ."

މި މަހުގެ 16 އާ ހަމައަށް ޝްވެކްގައި "ވިޝްކާ" ގެ ޝޯތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

"އެކަމަކު ފިލްމަށް ތަރުހީބު ލިބޭ ވަރަކުން ޝޯތައް އިތުރުވެގެން ވެސް ހިނގައި ދާނެ،" ރިޝްމީ ބުންޏެވެ. "އަދި އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ރަށްރަށުގައި ވެސް ފިލްމް ދައްކަން ފަށާނެ."

"ވިޝްކާ" އަކީ ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ރިޝްމީއާ އެކު މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ކްރައިމް ތުރިލާގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން އަހުމަދު ސައީދު ވެސް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.