މުނިފޫހިފިލުވުން / މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 2

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި މިހާރު ތިބި ބައިވެރިންގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދޭއްގެ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިންތަކެއް ލަވައެއް ކިޔަނީ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއް މިހާތަނަށް އައި އިރު، މުބާރާތުގައި މިހާރު ތިބީ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނެވެ.

ގާލާ ރައުންޑް 12 ބައިވެރިންނާ އެކު ފެށި، މުބާރާތް މިހާތަނަށް އައި ހަ ބައިވެރިއަކު ކަޓައިގެން ދިޔައީ އެވެ. މިހާރު ތިބޭނީ އެންމެ މޮޅު ހަ ބައިވެރިންނެވެ.

އެކަމަކު މިހާރު އައިޑޮލްގައި ތިބި ބައިވެރިންގެ ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. އެ މީހުންނަށް ހަމަ ލަވަ ކިޔޭތޯ އެއީ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ވެސް އޮތް އިރު، މިއީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ބަލާ މީހުން މިހާރު ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެކެވެ. ލަވަ ނުކިޔޭ ބަޔަކު ޝޯގައި ބައިތިއްބާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ވޯޓު ދޭންވީ އެގޮތަށް ބަލައިގެން އިންސާފުންނެވެ.

މިހާރު އައިޑޮލްގައި ތިބި ހަ ބައިވެރިންނަށް ލަވަ ކިޔޭކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަނީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއެއް ނޫނެވެ. ޝޯގެ ޖަޖުންނެވެ. އެކަން މިރޭގެ ޝޯއިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

ޝޯގެ މި ސީޒަނުގައި އަލަށް، ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅުނު އިސްމާއީލް އައްފާން ޝޯ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ނިކުމެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހި، ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރެގެންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާރު ތިބި ހަ ބައިވެރިންނަށް ލަވަ ކިޔޭކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވީ މި މުބާރާތް މިހާތަނަށް އައި އިރު، ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ނުފެނި، އަނެއްކާ މި ރޭގެ ޝޯގައި ބައިވެރިން ކީ ލަވަތަކަށް ބަލާ އިރު، ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހަދާފައި ހުރުމުންނެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ތި މީހުންނަށް ސަނާ ކިޔައި، ތައުރީފުކޮށްފައި ނަސޭހަތް ދޭކަށް،" އައްފާން ބުންޏެވެ. "އެ ވަރުގެ ބައެއް ނޫން ތިއީ."

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ތީމަކަށް ލައިގެން މިރޭ ބައިވެރިން މުޅިން ވެސް ހުށަހެޅީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިވިފައި ހުރި ލަވަތަކެވެ. އެ ތީމާ ތަންކޮޅެއް ދުރު ލަވައެއްކީ ހަމައެކަނި ހަމޫދު އަހުމަދެވެ.

ޖަޖުންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ލަވައަކީ ވެސް އޭނާ ކީ ލަވަ އެވެ. މޫޝާން މުބާރިކްގެ "ރަންނަމާރި" ލަވަ ކިޔައިގެން ހަމޫދު ތިން ޖަޖުން ކޮޅަށް ނެގި އެވެ.

ބައިވެރިންގެ ހުނަރާ މެދު އެންމެ ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެއްދި އައްފާން ހަމޫދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުން ބުނީ ހަމޫދުގެ އެ ލަވައަކީ އައިޑޮލް އިން މިހާތަނަށް އިވުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ލަވަ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ހަމޫދުކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތަށް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރި އެވެ.

ހަމޫދް މިރޭ ލަވަ ކިޔަނީ.

އެކަމަކު ރުޅިގަދަވެފައި ފަހުން އައްފާން ބުނީ މިހާރު ތިބި ހަ ބައިވެރިންނަށް ތައުރީފުކޮށް، ސަނާ ކިޔަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަޖުން ނަސޭހަތް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އައި އިރު، ޝޯ އިން ފެންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ނުފެންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ އެ ވާހަކަތަށް، އައިޑޮލްގެ އެކެއްގެ ޖަޖްކަން ވެސް ކުރި އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ) ވެސް ތާއިދު ކުރި އެވެ. އޭނާ ވެސް ބުނީ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު މި ހިސާބަށް އައި އިރު، ފެންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނާތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން ޖަޖުން ނުޖެހޭނެ ދޯ ތި މީހުންގެ ކައިރި އަށް ގޮސް މިހެންނޭ އެހެންނ މި ލަވަ ކިޔާނީ ބުނާކަށް. އަދި ޗޫޒް ކުރަން ޖެހޭނީ މިވެނި ލަވައެކޭ ބުނާކަށް. ބައިވެރިންނަށް މިހާރު އެކަންކަން އަމިއްލަ އަށް އެނގެން ޖެހޭނެ،" އިއްބެ ބުންޏެވެ. "ނަސޭހަތްދީ ބުލްބުލްވާކަށް ނުޖެހޭ މި ހިސާބަށް އަންނަ އިރަކު."

މި ރޭ ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް ނިމުމުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އައިޑޮލްގެ ޖަޖްކަން ކުރި މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) ބުނީ އެހެން ޖަޖުންގެ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އައްފާނާއި އިއްބެ އަށް ވުރެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކިޑީ ބުނީ ޝޯގައި މިހާރު ދެމި ތިބި ހަ ބައިވެރިންނަކީ ވެސް ވަރަށް މޮޅެތި ބައިވެރިން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު އެ މީހުން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީ މިހާރު ވަރަށް މޮޅަށް ލަވަ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2 ގެ ގަދަ ހައެއް:

1. މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ބޮބް) 2. އިބްރާހީމް ވަހީދު (ބޮޑުބެ) 3. ޝަމްވީލް މުހައްމަދު (ބޮރޯ) 4. ހަމޫދު އަހުމަދު (އަލްވިން) 5. އަހުމަދު ނަބީލް މުހައްމަދު 6. އަބްދުﷲ ހިޝާން

ކިޑީ އަދި ބުނީ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ގޯސް ހެދޭނެ ކަމަށާއި ކިޔާ ފާޑު ކިޔުންތައް ނެގަޓިވްކޮށް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ބައިވެރިން އެކަންކަން ޕޮޒިޓިވް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ކުރިއެރުންތަކެއް މިހާރު ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދޭއްގެ ރޭގެ ޝޯގައި ތިން ޖަޖުން ލަވައެއް ކިޔަނީ.

ޖަޖުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު މި ފަހަރުގެ އައިޑޮލް އިން އެ މީހުން އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް އަދި ނުފެންނަކަން މިހާރު ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް ކަށަވަރުވެ، ޔަގީން ވާނެ އެވެ. ޖަޖުންގެ އެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވާ އެކައްޗަކީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށް ވުރެ ފެންވަރު ދަށް ސީޒެނެކޭ ބުނެވޭނެ ޖާގަ މިހާރު އެބަ އޮތެވެ.

ޝޯ ބަލާ މީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟

މިއަދަކީ ވެސް ޝޯ ބަލާ އާންމުންނަށް ބައިވެރިންނަށް ވޯޓް ދެވޭ ދުވަހެކެވެ. އެހެންވެ ޖަޖުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލައިފައި ވޯޓް ކުރަމާ ހިނގާށެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 ހަމައަށް ބައިވެރިންނަށް ވޯޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެހެންވެ މިރޭގެ ޝޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް އެއް ބައިވެރިއަކު ޖަޖުންގެ 50 ޕަސަންޓާއި އާންމުންގެ 50 ޕަސަންޓް ވޯޓް ނަތީޖާއާ އެކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ވަކިވެގެން ދާނެ އެވެ.

މިރޭގެ ޝޯ ނިމިގެން ދާނީ ބައިވެރިންގެ އަދަދު ފަހެކަށް ތިރިކޮށްފަ އެވެ. އެ ބައިވެރިއަކަށް ވާނީ ކާކުތޯ ބަލާލަން މިރެއަށް މަޑުކޮށްލާނީ އެވެ.

46 ކޮމެންޓް, 139 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 81%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސިންތިލީ ވޫމް

17 April 2017

ތިޔަ ސޯވެސް މިހާރު ސިޔާސީވެ ފައިސާ ގިނަ އާއިލީ ވަންތައް ކަމާދިމާޔަ ދާހެން ހީވަނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކިޑީ އައިޑޮލް

16 April 2017

މުޅި ދެސީޒަނަށް ބެލިޔަސް ޝަލަބީ އަށް ވުރެއް މޮޅު ލަވަކިޔުން ތެރިއެއް އަދި ނުފެނޭ! މިފަހަރު ހުރިހާ ބައިވެރިން ހަމަ އީކުއަލީ އެވަރެޖް. އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ޓެލެންޓެއް ނެތް... މިފަހަރު އެންމެ ރީތި އަޑެއް ހުރީ ހިޝާންގެ.. ބޮބް ހަމަ އެރިޔަސް ބޮލަށް އުނދަގޫވޭ.. ބަރޯ، ބޮޑުބެ އެވަރެޖް... ދެން ހަމޫދުގެ ސްޓޯރީއަށް ކިތަންމެ ސިމްޕަތެޓިކް ވިޔަސް މީލަވަ މުބާރާތެއްވީމާ އޭނާގެ ލަވަކިޔުމާ ދޭތެރޭ ބުނެވޭނީ ވަރަށް އަޑުއަހަން އުނދަގުލޭ... ހީވަނީ ދިވެހިބަހުން އޮތް އެއްޗެއް އިނގިރޭސިކޮށްގެން ކިޔާހެން..ވަރަށް ބޮލަށް އުނދަގޫ..

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު

16 April 2017

ލަވަތަ އެކިޔަނީ ހަމަ ހިނި އަންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިޔާލެއް

16 April 2017

ޢާންމުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ބަލައިލުމަށް އޮންލައިން ޕޮލްއެއް ނިއުސްގަ އެޑްކޮށްލަންވީނުން... ވަރަށް ސަޅިވާނެ އޭރުން.. މިއީ ބޮޑެތި އޮންލައިން ނޫސްތަކުން ކުރާ ކަމެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

ބަދި

16 April 2017

އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ އެއް ހަރަދު ކޮށްގެން ބެޑެތި ސޯ ތައް ބާއްވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ވެއްޖެބާ.މިއުޅެނީ ދުވާލު ހަތަރު ދަމު މަސައކަތް ކޮށްގެން ވެސް ދެކޮޅު ނުޖެހިގެން.ހަމަ އެކަނި ތަރައްޤީ ވަނީ ކެޕިޓަލް ސިޓީ .އެހެން ރަަށް ރަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރަވެސް އެހާކުޑަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒޫނާ ހުސެން

16 April 2017

އައްފާނަކަށް ނުޖެހޭ ލަވަ ކިޔުންތެރިންގެ ހުށަހެޅޫންތައް ދަށޭ ކިޔާފަކާއެއް ޝޯވ ދޫކޮށް ދާކަށެއް. އެހެން ނަމަވެސް، މިފަހަރުގެ މޯލްޑީވިއަން އައިޑަލްގެ ބައިވެރިންގެ އެއްވެސް ކޮލިޓީއެއް ނެތްކަން ޝޯވ ބަލާ އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޓޮޕް 6 އަށް ދިޔަ އިރުވެސް ކޮންމެ ޖަޖަކަށްވެސް އަދިވެސް ބުނަން ޖެހެނީ ލަވަ ކިޔުން ތެރިންނަށް ބޮޑެތި އިމްޕްރޫވްމަންޓްތައް ގެންނަން. މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން. މިހާރު އެތިބަ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ނެތް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ވަރުގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއް. އެތަނުން ކޮންމެ މީހަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އަކަށް ހޮވިގެން، 1 ވަނަ އަށްދާ ކުއްޖަކަށް ލިބެންވާ ހަދިޔާތައް އެއްވެސް ހާލަތެއްގާ މިހާރު އެތިބަ ކުދިންނަކަށް ދޭކަށް ހައްގެއް ނޫން. އެއްގޮތަކަށްވެސް މޯލްޑިވިއަން އަައިޑަލްއަކަށް އެކަށީގެންވާ ކުއްޖަކުނެތް. މި ކުދިންގެ ފެންވަރު މިހާތަނަށް ދިޔައިރު ރަގަޅު ނުވުމާ މެދު އަޅުގަނޑު ޒިންމާ ކުރުވާނީ ލަވަ ދަސްކޮށްދޭ ކޯޗް އަދި ޖަޖުންގެ ސެލެކްޝަން. ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަންކެރޭ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ބައިވެރިންގެ އެއްވެސް ކޮލިޓީއެއް ނެތްކަން. ވަރަށް ދެރަ..... އެކަމަކު ބޮޑު ޚަރަދެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ިުިވބ

16 April 2017

ހޫ ލަވަތިކިޔަނީ 2 އަހަރުގެކުދިންވިސް ތިގޮތައް ލަވަކިޔާ ދެން ޖަޖުން މާރުޅިއަންނަކަންދައްކަންވެގެން ތީތިކަޑަޔޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަން ހުސެން

16 April 2017

ވަރަށް ތެދަށް ދަންނަވާލަންތޯ. މިހާ ބޮޑު ޝޯ އެއް ގޮތުގަ ހިންގާވަރު ފެންވަރެއް ނެތް. ގާތަކުންވެސް ނުދޭ. ވަރަށް ފެންވަރުދަށް. އިންޑިއާއިން މިކަމުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ގެނެސް ބެކްގްރައުންޑުގަ ރިހާސް ކުރާއިރު ގޮތްބަލާލީމަ މިކަން ސާފުވާނެ. ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ނުކޮށް ކުއްލިއަކަށް މިފަދަ ޝޯއެއް ރޭވީމަ އޭގަ ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ފެންވަރެއް ނުފެންނާނެ. އެމެރިކާ ނުވަތަ އިންޑިއާގެ އައިޑޮލް އެއް ހޮވަން ޖެހެނޭ އެތަނުގަ އެކިއެކި މިިއުޒިކު ސްކޫލުތަކުންނާ އެކިއެކި ގުރޫން ކާރިން ކިޔަވައިގެން އަދި އަމިއްލަޔަށް އެމީހުންގެ ހުނަރުގެ ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވީމަ. އެތައް ހާސް މީހުން އޮޑިޝަނަށް އައިސްގެން ފެންވަރު ހުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ހޮވުމަކުން ޝޯއަށް ދާއިރު މީހުން އަޑުއަހާހިތްވާ ގައިން ހީބިހި ނަގާވަރަށް ލަވަކިޔާ ކުރިން ފެންނަނީ އެހެންވީމަ. މިތަނުގަ މިއީ ހަމައެއް ލަމައެއް އޮވެގެން ކަމެއް ކުރާ ބައެއްކަމެއް އެނގިފަނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯހަލާކު

16 April 2017

ލަވަ އޭ!!! މިމީހުން ލަވަކިޔާ އަޑު އަހާފަ އަނޫ މާލިކް ސަލަމް ޖަހަން ފަށާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަސަންޓޭޖް

16 April 2017

މިއޮށް އާބާދީ ދަށް ގައުމުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ގަދަ 10 އަކާ ގަދަ 5 ނެރެންޔާ، 4 ވަރަކަށް ސީޒަން ނެރޭއިރު ލަވަ ކިޔޭނެ އެކަކުވެސް ނުހުއްނާނެ. އާބާދީ ދަށް ގައުމުތަކުގައި ޓެލެންޓެޑް މީހުންވެސް މަދުވާނެ ނޫންތޯ އާބާދީ ދަށްވީމަ؟ ބޭރުގައުމެއްގައި 5000 އަކުން 100 ނަގަންޔާ، ރާއްޖޭގައި އެއީ 50 އަކުން 1.. ކިޔާ އަޑު އަހަންތޯ އެއްލަކަ މީހުންތެރެއިން 1 މީހަކަށް ދިމާވާ ކަމެކޭ މީ.. މި ބުނި ގޮތަށް ދިރާސާ ކުރާ މީހުން ޕަސަންޓޭޖް ހަދާ އުޅެނީ. 4 ލައްކަ ހަމަ ނުވާ ގައުމެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުބޭއްވޭނެ ތިޔެއް. 3 އަހަރުން 1 އަހަރު މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ބާއްވަން ފެންނަނީ . ޖަސްޓ ވަޓް އައި ތިންކް މި ޝޯ ނުވެއްޓި ވައިގަ ހަރުލާ ހުންނާނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދީމަ. ހަމަ އަސްލުވެސް މިފަހަރުގެ ޝޯ ވަރަށް ފޫހި. ނިމެންދެން ބަލަން ވެސް ނުހުރެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454